Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Компания GreenEcoTherm (България)

05.04.2015

GreenEcoTherm logo

Истори­ята на GreenEcoTherm започва през 1999 година, когато екип от бъл­гар­ски инже­нери про­ек­тира пър­вата си пелетна горелка за евро­пей­ския пазар.

През 2008 година е осно­вана група от ком­па­нии, про­из­веж­даща обо­рудване под тър­гов­ската марка GreenEcoTherm в град Хасково.

В осно­вата на дей­но­стта на пред­при­я­ти­ето лежат соб­ствени раз­ра­ботки и изслед­ва­ния в областта на ефек­тив­ното използване на дър­вес­ната био­маса като гориво, а лабо­ра­то­ри­ята на GreenEcoTherm влиза в десят­ката на най-добрите в Европа по изслед­ване на топ­ливни гра­нули.

Отопли­телно обо­рудване GreenEcoTherm

Мисията на GreenEcoTherm — про­из­вод­ство на висо­ко­ка­че­ствено обо­рудване на достъпни цени, и непрекъ­с­нато раз­ши­ря­ване на пазар­ния дял. Котли на твърдо гориво, пелетни горелки и камини под мар­ката GreenEcoTherm се про­да­ват чрез дилър­ска мрежа в България, Белгия, Франция, Гърция, Португа­лия, Испания и в други страни, отго­ва­ряйки на най-стро­гите евро­пей­ски стан­дарти. Освен това, ком­па­ни­ята има офиси и пер­со­нал в Германия.

Учебен център GreenEcoTherm в Хасково

Екотерм Проект ЕАД регу­лярно про­вежда обу­че­ние за дилъри и мон­таж­ници в своя учебен център, като се грижи за каче­ството на обслуж­ване на край­ните кли­енти.

GreenEcoTherm не само про­из­вежда обо­рудване за пазара на дребно, но също така е и OEM-достав­чик на други про­из­во­ди­тели на отопли­телна тех­ника. Например, чеш­ката ком­па­ния Viadrus инста­лира на своя зна­ме­нит котел Hercules U22 пелетна горелка GreenEcoTherm, пред­ла­гайки тази ком­би­на­ция на пазара под името Hercules Green Eco Therm.

Монтаж на котел на твърдо гориво GreenEcoTherm от ком­па­ния NENCOM

Компания NENCOM има опит в инста­ли­ра­нето на отопли­телна тех­ника GreenEcoTherm и я пре­поръ­чва като надеждна и енер­го­е­фек­тивна.

Презен­та­ция на про­из­вод­ството

→ Официа­лен сайт на GreenEcoTherm: greenecotherm.eu

→ Предста­ви­тел­ство в Германия: greenecotherm.de

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by