Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Компания GreenEcoTherm

05.04.2015 27.01.2016

GreenEcoTherm logo

Истори­ята на GreenEcoTherm започва през 1999 година, когато екип от бъл­гар­ски инже­нери про­ек­тира пър­вата си пелетна горелка за евро­пей­ския пазар.

През 2008 година е осно­вана група от ком­па­нии, про­из­веж­даща обо­рудване под тър­гов­ската марка GreenEcoTherm в град Хасково.

В осно­вата на дей­но­стта на пред­при­я­ти­ето лежат соб­ствени раз­ра­ботки и изслед­ва­ния в областта на ефек­тив­ното използване на дър­вес­ната био­маса като гориво, а лабо­ра­то­ри­ята на GreenEcoTherm влиза в десят­ката на най-добрите в Европа по изслед­ване на топ­ливни гра­нули.

Отопли­телно обо­рудване GreenEcoTherm

Мисията на GreenEcoTherm — про­из­вод­ство на висо­ко­ка­че­ствено обо­рудване на достъпни цени, и непрекъ­с­нато раз­ши­ря­ване на пазар­ния дял. Котли на твърдо гориво, пелетни горелки и камини под мар­ката GreenEcoTherm се про­да­ват чрез дилър­ска мрежа в България, Белгия, Франция, Гърция, Португа­лия, Испания и в други страни, отго­ва­ряйки на най-стро­гите евро­пей­ски стан­дарти. Освен това, ком­па­ни­ята има офиси и пер­со­нал в Германия.

Учебен център GreenEcoTherm в Хасково

Екотерм Проект ЕАД регу­лярно про­вежда обу­че­ние за дилъри и мон­таж­ници в своя учебен център, като се грижи за каче­ството на обслуж­ване на край­ните кли­енти.

GreenEcoTherm не само про­из­вежда обо­рудване за пазара на дребно, но също така е и OEM-достав­чик на други про­из­во­ди­тели на отопли­телна тех­ника. Например, чеш­ката ком­па­ния Viadrus инста­лира на своя зна­ме­нит котел Hercules U22 пелетна горелка GreenEcoTherm, пред­ла­гайки тази ком­би­на­ция на пазара под името Hercules Green Eco Therm.

Монтаж на котел на твърдо гориво GreenEcoTherm от ком­па­ния NENCOM

Компания NENCOM има опит в инста­ли­ра­нето на отопли­телна тех­ника GreenEcoTherm и я пре­поръ­чва като надеждна и енер­го­е­фек­тивна.

Презен­та­ция на про­из­вод­ството

→ Официа­лен сайт на GreenEcoTherm: greenecotherm.eu

→ Предста­ви­тел­ство в Германия: greenecotherm.de

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by