Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Система за съхранение на енергия Power-Blox

Система за съхра­не­ние на енергия Power-Blox

02.10.2017

Системата Power-Blox е про­ек­ти­рана на моду­лен прин­цип за Off-Grid и On-Grid при­ло­же­ния с идея на «роящи» се бло­кове за задо­во­ля­ване на енер­гийни нужди, започ­вайки от 200W до няколко кило­ва­тов мащаб. Би могла да се използва за пре­одо­ля­ване на сри­во­вете в нена­деждни енер­гийни мрежи. Модулите се под­ре­ждат и съе­ди­ня­ват помежду си лесно, изграж­дайки локална про­мен­ли­во­то­кова елек­три­ческа мрежа с напре­же­ние 230V.

Благода­ре­ние на модул­но­стта, раз­ши­ря­ва­нето на мащаба на изгра­де­ната система, подобно на Lego-кон­струк­тор, става с доба­вяне на необ­хо­ди­мия брой бло­кове и под­ре­жда­нето на стегнати ком­пактни куб­чета във вид на стена или кули. Така Power-Blox «расте» заедно с вашите нужди — малка идея или бизнес до мащабни работни стан­ции. «Роенето» на систе­мата не налага загър­б­ване на инве­сти­ци­ята и смяна на инста­ли­рано обо­рудване, поради несъв­ме­сти­мост или кон­фликт с «Master устрой­ството», а само доба­вяне на нови Пауър-Блокс.

Енергиен Модул Power-Blox

Модифи­ка­цияДостъпен капа­ци­тет, kW·hЦена, BGNЦена за kW·h, EUR
PBX-200 PB1.23 8351 630
PBX-200 Li1.25 8802 500

Цените вклю­ч­ват доставка до България и ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

PB — 2 оловно кисе­линни AGM бате­рии (Hoppecke sun power VR M 12 V 58) 2500 цикъла. Гаранция — 2 години.

Li — 2 LiFePO4 бате­рии (SmartBattery 12 V 50 AH) 5000 цикъла. Гаранция — 5 години.

Разширя­ва­нето на система за съхра­не­ние Power-Blox

Енергий­ните модули могат да бъдат свър­звани с поли- или моно­кри­стални фото­вол­та­ични модули с пре­поръ­чи­телна мощ­ност от 200Wp (250Wp max) и напре­же­ние на отво­рена верига до 45V. Вграде­ният заря­ден кон­тро­лер с MPP тракер пре­об­ра­зува с до 30% повече слън­чева енер­гия и при­лага опти­ми­зи­рани тех­но­ло­гии за заряд на аку­му­ла­тор­ните бате­рии в уреда. За моди­фи­ка­ци­ята 200 PB се при­лага мно­го­сте­пе­нен метод на заря­ден процес IUoU, а за 200 Li — BMS метод. Двата зарядни про­цеса се про­сле­дя­ват тем­пе­ра­турно. Това поз­во­лява да се оча­к­ват около 2500 заряд-раз­рядни цикъла за оловно кисе­лин­ната и 5000 за лити­е­вата моди­фи­ка­ция или живот на бате­ри­ите 3-5 или повече от 10 години съо­т­ветно.

Вграде­ният във всеки Blox инвер­тор е с въз­мож­ност за продъ­л­жи­телно оси­гу­ря­ване на мощ­ност от 200W или крат­ковре­менно 370W.

Предви­дени са два посто­ян­но­то­кови изхода за стан­дарт USB 5 V, 2.1A и един от типа авто­мо­билна запалка 12 V, 3A. Инверторът е със защита от късо съе­ди­не­ние на про­мен­ли­во­то­ко­вия изход 230V. Предпа­зи­те­лите за вхо­дя­щото про­мен­ли­во­то­ково захран­ване от мрежа или гене­ра­тор и на транс­фер­ните изводи са за 10А и въз­ста­но­вя­еми. Индексът на защита за целия уред е IP20 и за среда без нали­чие на кон­дензна влага, като всички изводи имат пред­пазни капаци, а за кабе­лите са пред­ви­дени канали за ком­пактно при­кре­пяне.

Свързва­нето на пери­фер­ните фото­вол­та­и­чен панел и мрежа/гене­ра­тор става с надеждни бързи конек­тори без необ­хо­ди­мо­стта на спе­ци­ални инстру­менти, а между отдел­ните модули с оси­гу­рени кабели от един модул към друг.

Допустимо е изграж­да­нето на до три­е­тажна кон­струк­ция от модули и на прак­тика почти неогра­ни­чено коли­че­ство по хори­зон­тала.

Примери за при­ло­же­ния

Захран­ване на лаптоп с един Power-Blox

Два Power-Blox в рабо­тил­ница

Един Power-Blox захранва лаптоп, вен­ти­ла­тор и освет­ле­ние

Автономни къщи, захра­нени от Power-Blox

Докумен­та­ция

Брошура Power-BloxИнструкция Power-Blox

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by