Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

Марките SUNSYSTEM и BURNiT (България)

Марките SUNSYSTEM и BURNiT (България)

17.08.2015

Компани­ята New Energy Systems е осно­вана през 2002 година като семеен про­из­вод­ствен бизнес. Предпри­я­ти­ето NES се намира в град Шумен и изра­ботва тех­ника за отоп­ле­ние и снаб­дя­ване с топла вода.

Приори­тетът на ком­па­ни­ята е про­из­вод­ството на каче­ствено обо­ру­до­ване, рабо­тещо с възоб­но­вя­еми енер­го­източ­ници на достъпни цени. Продук­ци­ята на фир­мата NES достигна 5 кон­ти­нента и 70 страни, като се пред­ставя с две тър­гов­ски марки.

SUNSYSTEM

Слънчеви колек­тори, тер­мо­помпи, pv-модули, бой­лери и буферни съдове на ком­па­ни­ята NES се про­из­веж­дат с тър­гов­ското наиме­но­ва­ние SUNSYSTEM. Това обо­рудване е насо­чено към мак­си­мал­ното използване на чиста и без­платна енер­гия от Слънцето.

Бойлерите SUNSYSTEM са готови за изпра­щане в чуж­бинаБойлерите SUNSYSTEM са готови за изпра­щане в чуж­бина. Около 90% от про­дук­ция на ком­па­ни­ята се про­дава извън България

BURNiT

При недо­стиг на слън­чева свет­лина може да се изпол­зова друг еко­ло­ги­чен източ­ник на енер­гия — био­го­риво. Котли на дърва, пелетни камини и горелки на ком­па­ни­ята NES се про­из­веж­дат с тър­гов­ското наиме­но­ва­ние BURNiT.

Хитът на про­даж­бите са авто­ма­ти­зи­ра­ните пелетни камини BURNiT Comfort с водна риза. Сътноше­ни­ето цена/каче­ство при тях е тол­кова добро, че и ние решихме да уста­но­вим една такава в нашия офис:

Компани­ята NENCOM се явява стра­те­ги­че­ски парт­ньор на NES и офи­ци­а­лен дис­три­бу­тор на мар­ките SUNSYSTEM и BURNiT. Ние ценим нашето сътруд­ни­че­ство и заедно се стре­мим да съхра­ним при­ро­дата чиста за бъдещи поко­ле­ния.

Сертифи­кат NENCOM за монтаж на про­дук­ци­ята BURNiT by SUNSYSTEM

Видео за ком­па­ни­ята NES

→ Официа­лен сайт SUNSYSTEM: sunsystem.bg

→ Официален сайт BURNiT: burnit.bg

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by