Компания TESY (България)

Компания TESY (България)

01.02.2015

Истори­ята на фирма TESY започва през 1990 година с откри­ва­нето на тър­гов­ска мрежа. След 6 години ком­па­ни­ята орга­ни­зира соб­ствено про­из­вод­ство на отопли­телна тех­ника и елек­три­че­ски бой­лери.

Фабрика TESY

През 2003 година TESY пуска съвре­менна линия за стъ­к­ло­ке­ра­мично покри­тие на резер­во­арите за нагря­ване на вода за елек­три­че­с­ките бой­лери, а в 2008 година става първия про­из­во­ди­тел на газови котли в България и открива пред­ста­ви­тел­ство в Румъния.

Подов бой­лери TESY

През 2009 година ком­па­ни­ята започва про­из­вод­ство на слън­чеви колек­тори и стоящи бой­лери с инди­ректно нагря­ване. Оттогава про­дук­ци­ята на TESY активно се раз­вива за сметка на непрекъ­с­на­тото внед­ря­ване на нови тех­но­ло­гии и патен­то­вани инже­нерни реше­ния.

Мисията на TESY — про­из­вод­ство на каче­ствена и стилна про­дук­ция на достъпни цени. Ключови прин­ципи — дъл­го­срочни отно­ше­ния с кли­ен­тите и грижа за окол­ната среда.

Политика на каче­ството 2017

→ Официален сайт TESY: tesy.com

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by