Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

Компания Viessmann

Компания Viessmann

19.04.2016

През 1917 година Йохан Висман отво­рил малка рабо­тил­ница за про­из­вод­ство на котли на твърдо гориво и я нарекъл Viessmann. След Втората све­товна война ком­па­ни­ята е огла­вена от сина на осно­ва­теля — Ханс Висман. Той модер­ни­зира про­из­вод­ството и започва екс­пан­зия на зад­гра­нич­ните пазари.

В отго­вор на енер­гий­ната криза през 1973 година, ком­па­ни­ята стар­тира про­из­вод­ството на слън­чеви колек­тори и тер­мо­помпи. Оттогава про­дук­то­вата гама Viessmann непрекъ­с­нато се раз­ши­рява.

Котел на твърдо гориво Viessmann

През 1992 година пре­зи­дент на групата ком­па­нии Viessmann със седа­лище в Алендорф (Едер) става внукът на осно­ва­теля — Мартин Висман. Днес групата кон­тро­лира 27 под­раз­де­ле­ния в 11 страни и 120 тър­гов­ски пред­ста­ви­тел­ства по целия свят. В ком­па­ни­ята рабо­тят над 11 хиляди души, а годиш­ния й оборот е над € 2 млрд.

Viessmann е един от воде­щите све­товни про­из­во­ди­тели на отопли­телна и охла­ди­телна тех­ника, про­из­веж­дащ обо­рудване с мощ­ност от 1.5 до 120 000 kW, с раз­лични източ­ници на енер­гия.

Академия Viessmann всяка година обу­чава около 90 хиляди про­фе­сио­на­ли­сти за инду­стри­ята: архи­текти, про­ек­танти, стро­и­тели и мон­таж­ници, обръ­щайки осо­бено вни­ма­ние на енер­го­е­фек­тив­но­стта в своите реше­ния.

Viessmann в мото­спорта

Продукти Viessmann 2017

Официален сайт: viessmann.de

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 979 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by