Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Компания Viessmann (Германия)

19.04.2016

Viessmann logoПрез 1917 година Йохан Висман отво­рил малка рабо­тил­ница за про­из­вод­ство на котли на твърдо гориво и я нарекъл Viessmann.

След Втората све­товна война ком­па­ни­ята е огла­вена от сина на осно­ва­теля — Ханс Висман. Той модер­ни­зира про­из­вод­ството и започва екс­пан­зия на зад­гра­нич­ните пазари.

Котел на твърдо гориво Viessmann

В отго­вор на енер­гий­ната криза през 1973 година, ком­па­ни­ята стар­тира про­из­вод­ството на слън­чеви колек­тори и тер­мо­помпи. Оттогава про­дук­то­вата гама Viessmann непрекъ­с­нато се раз­ши­рява.

През 1992 година пре­зи­дент на групата ком­па­нии Viessmann със седа­лище в Алендорф (Едер) става внукът на осно­ва­теля — Мартин Висман. Днес групата кон­тро­лира 27 под­раз­де­ле­ния в 11 страни и 120 тър­гов­ски пред­ста­ви­тел­ства по целия свят. В ком­па­ни­ята рабо­тят над 11 хиляди души, а годиш­ния й оборот е над € 2 млрд.

Viessmann е един от воде­щите све­товни про­из­во­ди­тели на отопли­телна и охла­ди­телна тех­ника, про­из­веж­дащ обо­рудване с мощ­ност от 1.5 до 120 000 кВт, с раз­лични източ­ници на енер­гия.

Академия Viessmann всяка година обу­чава около 90 хиляди про­фе­сио­на­ли­сти за инду­стри­ята: архи­текти, про­ек­танти, стро­и­тели и мон­таж­ници, обръ­щайки осо­бено вни­ма­ние на енер­го­е­фек­тив­но­стта в своите реше­ния.

Viessmann в мото­спорта

Нови про­дукти Viessmann 2017 [DE]

→ Официа­лен сайт Viessmann: viessmann.de

→ Предста­ви­тел­ство в България: viessmann.bg

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by