Инженер направ­ле­ние «Слънчева енер­гетика»

Инженер направ­ле­ние Слънчева енер­ге­тика

Фирма NENCOM търси човек, увле­чен от слън­че­вата енер­ге­тика и е готов да се раз­вива в това направ­ле­ние.

Изисква­ния

• висше обра­зо­ва­ние в областта на елек­тро­е­нер­ге­ти­ката
• трета ква­ли­фи­ка­ци­онна група за работа до 1000 В
• ком­пютърно про­ек­ти­ране
• отлична тео­ре­тична под­го­товка по слън­чева енер­ге­тика
• прак­ти­че­ски опит в изграж­да­нето на pv-системи
• англий­ски език — сво­бодно вла­де­ене
• опит в дело­вите пре­го­вори и коре­спон­ден­ция
• високо ниво на само­ор­га­ни­за­ция
• умение да се пла­нира рабо­тата на група и изпъл­ня­ване на зада­чите в срок
• спо­соб­ност за бързо нами­ране и орга­ни­зи­ране на инфор­ма­ция
• шофьор­ска книжка кате­го­рия «В»

Длъжностни задъ­л­же­ния

• про­ек­ти­ране на елек­тро­стан­ции
• под­го­товка на про­ектна доку­мен­та­ция
• пре­го­вори с мре­жо­вите ком­па­нии за при­съе­ди­ня­ване
• уча­стие в мон­тажа на pv-системи
• избор на обо­рудване
• тест на обо­рудва­нето
• избор на соф­ту­ери за про­ек­ти­ране
• пре­го­вори с достав­чици и про­из­во­ди­тели
• кому­ни­ка­ция с кли­ен­тите
• изчис­ле­ния и цено­об­ра­зу­ване
• логи­стика, поръчки и при­е­мане на обо­рудва­нето
• уча­стие в запъ­л­ва­нето на сайта
• обу­че­ние на пер­со­нала
• мони­то­ринг на све­тов­ния тренд в енер­ге­ти­ката
• уча­стие в стра­те­ги­че­ско пла­ни­ране

Предим­ства

• опит в раз­ра­бот­ката на елек­тронни схеми
• пълна про­ек­тант­ска пра­во­спо­соб­ност
• руски език — раз­го­ворно ниво

Лични каче­ства

• опти­ми­стич­ност и при­вет­ли­вост
• здра­во­сло­вен пер­фек­ци­о­низъм
• отго­вор­ност и орга­ни­зи­ра­ност
• стре­меж към посто­янно обу­че­ние и раз­ви­тие
• жела­ние за реша­ване на сложни, нестан­дартни задачи
• умение пра­вилно да раз­пре­деля при­о­ри­те­тите
• уве­ре­ност в себе си, настой­чи­вост
• жела­ние да стане по-добър екс­перт в своята област

Ние пред­ла­гаме

• посто­я­нен трудов дого­вор
• моти­ви­ращо запла­щане
• работа в пер­спек­ти­вен екип
• фир­мено обу­че­ние

Ако имате жела­ние за работа, изпра­тете ни авто­био­гра­фия задъ­л­жи­телно с акту­ална снимка и доку­мент за тру­до­вия стаж. Ще се свър­жем с пред­ва­ри­телно одоб­ре­ните кан­ди­дати за среща и допъл­ни­телни уточ­не­ния.

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Снимки на нашата работа

Топлоизо­ла­ция на слън­че­вите колек­тори

Завършване на монтаж на слън­чева елек­тро­стан­ция

Монтаж на бате­рийни инвер­тори SMA Sunny Island към систе­мата за съхра­не­ние на енер­гия

Инвертори SMA Sunny Island в отво­рено състо­я­ние

Контрол на тем­пе­ра­тур­ния режим на систе­мата за съхра­не­ние на енер­гия с тер­мо­ви­зионна камера

Видео на нашата работа

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи