Търсим мон­тажници

Монтаж­ник на слън­чеви колек­тори

Компания NENCOM набира спе­ци­а­ли­сти за монтаж на слън­чеви колек­тори, отопли­телни инста­ла­ции, котли, камини, тер­мо­помпи и фото­вол­та­ични системи.

Изисква­ния

• тех­ни­че­ско обра­зо­ва­ние
• опит в изграж­да­нето на кли­ма­тични и отопли­телни системи
• опит в зава­ря­ване на медни тръби
• сер­ти­фи­кат за работа с фреони
• позна­ния по елек­тро­тех­ника
• умения за работа с тех­ни­ческа доку­мен­та­ция
• шофьор­ска книжка кате­го­рия «В»

Предим­ства

• опит в изграж­да­нето на фото­вол­та­ични системи
• трета ква­ли­фи­ка­ци­онна група за работа до 1000 V
• англий­ски език
• руски език
• ком­пютърна гра­мот­ност

Лични каче­ства

• здра­во­сло­вен пер­фек­ци­о­низъм
• любезно общу­ване с кли­енти
• отго­вор­ност и орга­ни­зи­ра­ност

Ние пред­ла­гаме

• посто­я­нен трудов дого­вор
• моти­ви­ращо запла­щане
• работа в пер­спек­ти­вен екип
• фир­мено обу­че­ние

Ако имате жела­ние за работа, изпра­тете ни авто­био­гра­фия задъ­л­жи­телно с акту­ална снимка и доку­мент за тру­до­вия стаж. Ще се свър­жем с пред­ва­ри­телно одоб­ре­ните кан­ди­дати за среща и допъл­ни­телни уточ­не­ния.

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Снимки на нашата работа

Сглобя­ваме стойки за слън­чеви колек­тори

Свързване и пуск на пеле­тен котел

Топлоизо­ла­ция на слън­че­вите колек­тори

Медни тръби за пелетна камина

Видео на нашата работа

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи