Отопле­ние с пелети в апар­тамент

Отопле­ние с пелети в апар­та­мент

През януари 2014 година полу­чихме поръчка за монтаж на система за отоп­ле­ние в три­стаен апар­та­мент във Варна. В къщата имаше цен­тра­лен димо­от­вод, поради което беше взето реше­ние да се инста­лира пелетна камина с водна риза и ради­а­тори за отоп­ле­ние.

След обсъж­дане с кли­ента на раз­лични пелетни камини, избрахме модел BURNiT Comfort PM с мощ­ност 15 кВт. Тази камина работи авто­ма­тично — достатъчно е да зада­дете в настрой­ките жела­ната тем­пе­ра­тура и да напъл­ните бун­кера с пелети.

Камината се пали сама, управ­лява пода­ва­нето на топ­лив­ните гра­нули в горив­ната камера, цир­ку­ла­ци­ята на топло­но­си­теля в отопли­тел­ната система и други пара­метри. Смяна на настрой­ките е въз­можна с помо­щта на дистан­ци­он­ното управ­ле­ние.

Пелетна камина BURNiT в апар­та­мент

Също така инста­ли­рахме алу­ми­ни­еви ради­а­тори Helyos 500 във всички стаи с въз­мож­ност за инди­ви­ду­ално регу­ли­ране на тем­пе­ра­турата.

 ← Споделете

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи