Отопление и гореща вода в село Рудник

Монтаж на слън­чеви колек­тори VIESSMANN Vitosol FM

Стопан­инът на нов дом във Варнен­ска област ни помоли да мон­ти­раме ико­но­мична система за отоп­ле­ние и снаб­дя­ване с гореща вода. Едно от най-важ­ните усло­вия — през зимата в къщата тем­пе­ра­ту­рата трябва да е поло­жи­телна даже при изклю­чено отопли­телно устрой­ство.

За да решим тази задача ние пред­ло­жихме да мон­ти­раме пелетна камина, обемен бойлер, ради­а­тори и слън­чеви колек­тори. Обикно­вено слън­че­вите колек­тори се използ­ват за снаб­дя­ване с гореща вода, но ние пред­ло­жихме такъв вари­ант на инста­ли­ране, при който колек­то­рите могат да рабо­тят и за отоп­ле­ние на къщата. По този начин в сту­де­ния период от годи­ната, систе­мата ще оси­гури мини­мално ниво на отоп­ле­ние от без­плат­ната слън­чева енер­гия.

Инстали­ране на пелетна камина BURNiT Comfort

Камина BURNiT Comfort с мощ­ност 25 кВт мон­ти­рахме в каби­нета на кли­ента. Мощността на директ­ното топло­от­да­ване на ками­ната в поме­ще­ни­ето е 3.5 кВт, оста­на­лата част от топ­ли­ната се пре­дава чрез вод­ната риза на ради­а­то­рите и обем­ния бойлер ELDOM Green Line с обем 300 литра и две пара­лелни сер­пен­тини.

Монтаж на обемен бойлер ELDOM Green Line

На покрива мон­ти­рахме два слън­чеви колек­тора VIESSMANN Vitosol FM: един на юго­източ­ния склон, а друг — на юго­за­пад­ния. По този начин обез­пе­ча­ваме мак­си­ма­лен период от време за нагря­ване на топло­но­си­теля.

Слънчев колек­тор VIESSMANN на покрива на дома

Рано сут­ринта започва да работи колек­торът, който е раз­по­ло­жен на юго­източ­ния склон, в сре­дата на деня ефек­тив­но­стта на двата колек­тора е почти една­ква, а вечерта до самия залеза на слън­цето, работи втория колек­тор, обър­нат на юго­за­пад.

Диферен­ци­а­лен тер­мо­стат

Темпера­тура на топло­но­си­теля в слън­че­вите колек­тори около обяд при посто­янно използване на гореща вода от бойлера

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи