Отопле­ние в ресто­рант Аксаков­ска панорама

Аксаков­ска пано­рама

Ресторант «Аксаков­ска пано­рама» е раз­по­ло­жен в живо­писна мест­ност близо до Варна. Той е изве­стен със своята уни­кална атмо­сфера, госто­при­ем­ството на дома­кина, без­гра­нич­ния списък от ястия в менюто и пре­красна пано­рамна гледка.

Топлината в ресто­ранта оси­гу­ря­ваха елек­три­че­ски котел и камина, нагря­вайки водата в ради­а­то­рите за отоп­ле­ние. Но ста­рата камина отво­рен тип била недо­статъчно ефек­тивна, и ръко­вод­ството на ресто­ранта се обърна към фирма NENCOM да я замени.

Оглед на ста­рата камина

Ние ана­ли­зи­рахме рабо­тата на систе­мата за отоп­ле­ние, напра­вихме изчис­ле­ния и пред­ло­жихме да инста­ли­раме вгра­дена камера с водна риза PRITY C W35.

Камина Prity C W35Измерваме мястото за монтаж на каминаМонтираме камина Prity C W35

Камината работи пре­красно, но довър­ши­тел­ните работи в ресто­ранта все още не са завър­шени. Когато всичко бъде готово, ние непре­менно ще засне­мем резул­тата и ще го пуб­ли­ку­ваме тук. Тя ще изглежда при­мерно така:

Камина Prity C W35 в инте­ри­ора

Камините Прити се про­из­веж­дат в България. Можете да се запо­зна­ете с пълния асор­ти­мент про­дукти Prity в този ката­лог:

Каталог Prity 2015

 ← Споделете

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи