Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Котел на твърдо гориво BURNiT WB(S)

Котелът на твърдо гориво BURNiT WB(S) пре­красно под­хожда както за средни, така и за големи поме­ще­ния. Той е без­опа­сен за използване, удобен и много ефек­ти­вен.

Стомане­ната кон­струк­ция на котела поз­во­лява лесен и бърз монтаж, почистване и обслуж­ване. Голямата врата на горив­ната камера поз­во­лява лесно заре­ждане на твърдо био­го­риво, даже ако това са едро наце­пени и големи дърва. Като опция може да се мон­тира пелетна, дизе­лова, мас­лена и газова горелка.

Топлооб­мен­ни­кът на горив­ната камера има голяма площ и нисък кое­фи­ци­ент на съпро­тив­ле­ние, а него­вата ореб­рена повърх­ност и три­сте­пенна камера за изго­ре­лите газове съще­ственно пови­ша­ват КПД.

Моделът BURNiT WB съо­т­вет­ства на евро­пей­с­ките норми за без­опаст­ност EN 303–5 и има двойна защита: пред­па­зи­те­лен клапан и тер­мо­ста­ти­чен регу­ла­тор на тягата.

Моделът BURNiT WBS допъл­ни­телно има защита от пре­гря­ване на котела и фланец за мон­ти­ране на пелетна горелка.

Номинал­ната мощ­ност на този тип котли варира от 20 до 250 kW.

Достав­ката на кот­лите BURNiT на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Базови цени WB

Мощност, kWОтопля­ема площ, m2Стойност, лв с ДДС
2090–1201 449
25100–1501 563
30120–1801 639
40140–2501 924
50160–3402 218
Бърз кредитКупи или питай

Базови цени WBS

Мощност, kWОтопля­ема площ, m2Стойност, лв с ДДС
2090–1201 515
25100–1501 648
30120–1801 734
40140–2502 028
50160–3402 332
70250–4102 855
90350–4803 311
110400–6504 432
250 по запит­ване
Бърз кредитКупи или питай

Устрой­ство на котел WBS

1. Темпера­ту­рен инди­ка­тор
2. Обшивка
3. Високо­е­фек­тивна изо­ла­ция
4. Обезопа­си­те­лен топло­об­мен­ник (само WBS)
5. Триходов път на дим­ните газове
6. Водна риза
7. Горивна камера
8. Метална скара
9. Контей­нер за пепел и сажди
10. Фланец за горелка (само WBS)
11. Комин
12. Изход гореща вода
13. Термоста­ти­чен регу­ла­тор
14. Клапа входящ въздух

Техниче­ски пара­метри на котел WBS

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by