Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Бойлери ELDOM Green Line за подов монтаж

Бойлери за подов монтаж ELDOM Green LineБойлерите за подов монтаж ELDOM Green Line имат голям обем (от 150 до 1000 литра) и са пред­на­зна­чени за монтаж в спе­ци­ални поме­ще­ния. Те са много под­хо­дящи за големи семей­ства и малки пред­при­я­тия.

Бойлерите са обо­рудвани с една или две сер­пен­тини-топло­об­мен­ници, които могат да бъдат свър­зани към раз­лични източ­ници на топ­линна енер­гия. Това могат да бъдат, напри­мер, слън­чеви колек­тори, котли на твърдо гориво или тер­мо­помпи.

Водосъдъ­р­жа­те­лят може да бъде емай­ли­ран или от неръж­да­ема сто­мана. Емайли­ра­ният водо­съдъ­р­жа­тел за допъл­ни­телна защита от коро­зия е обо­рудван с два маг­не­зи­еви анода, а неръж­да­е­мите водо­съдъ­р­жа­тели са изра­бо­тени от висок клас сто­мана AISI 316L с високо съдъ­р­жа­ние на молиб­ден, която се използва и за про­из­вод­ството на бижута и хирур­ги­че­ски инстру­менти. Във всички модели от неръж­да­ема сто­мана са инста­ли­рани гоф­ри­рани сер­пен­тини, което пови­шава КПД на бой­лера с 15%.

Бойлерите Елдом могат да бъдат обо­рудвани с меха­нична или елек­тронна система за кон­трол. Дебелина на изо­ла­ци­ята — от 8.5 до 10 сан­ти­метра. Аварий­ната защита се оси­гу­рява от 5-сте­пенна система за сигур­ност.

Серия S — с един топло­об­мен­ник

Моделите от серия S с една сер­пен­тина, раз­по­ло­жена в дол­ната част на бой­лера, мак­си­мално ефек­тивно пре­да­ват топ­лин­ната енер­гия от външен източ­ник. Те са иде­ално под­хо­дящи за свър­зване към слън­чеви колек­тори.

Бойлери за подов монтаж ELDOM Green Line с една сер­пен­тина - раз­мери

Техниче­ски харак­те­ри­стики (серия S)

Обем, l150200300500
Минимал­но наляга­не, МПа0.80.80.80.8
Номинал­но на­пре­жени­е, V230230400 3N
(230)
400 3N
(230)
Номинал­на мощ­ност, kW339 (3)9 (3)
Време за за­грява­не от 12 до 75 °C с елeктри­че­ски на­гре­ва­тел, часа3.74.92.2 (6.6)4.15 (12.5)
MIX 37 °C при t на вода­та в бой­лера 75 °C и 12 °C от во­допро­вода3785006801260
Площ на то­пло­об­менни­ка, m20.670.861.151.85
Обем на то­пло­об­менни­ка, л1.53.765.612.1
Площ на то­пло­об­менни­ка (H), m20.941.151.292.35
Обем на то­пло­об­менни­ка (H), л7.89.110.118.5
Маса нето, kg48 (35H)58 (42H)75 (62H)133 (93H)
Връзки
1: Термо-ма­нометърНЕНЕДАДА
4: Муфа за до­пъл­ни­те­лен на­гре­ва­телG1½ FG1½ FG1½ FG1½ F
5: Топлооб­мен­ник-ВходG¾ FG¾ FG¾ FG1 F
6: Топлооб­мен­ник-ИзходG¾ FG¾ FG¾ FG1 F
7: Фланец с на­гре­ва­те­лен еле­мент----
8: Муфа за тер­мо­статG½ FG½ FG½ FG½ F
9: Вход (сту­дена вода)G¾ FG¾ FG¾ FG1 F
10: Циркула­цияG¾ FG¾ FG¾ FG¾ F
11: Из­ход (топ­ла во­да)G¾ FG¾ FG¾ FG1 F
Разме­ри, mm
A230230230280
B280285285335
C6807208601015
D620670670810
P88592513051440
G85858585
H1171123016101760
I355390530630
J160160400380
M710760760900

Н — водо­съдъ­р­жа­тел от неръж­да­ема сто­мана

Базови цени (серия S)

Модифи­ка­цияОбем, лЦена, лв с ДДС
емайлнерж.
FV15062S1507151 235
FV20067S2007531 425
FV30067S3001 1592 205
FV50085S5001 6503 389
Бърз кредитКупи или питай

Серия S2 — с два после­до­ва­телни топло­об­мен­ника

Моделите от серия S2 са про­ек­ти­рани за едновре­менно свър­зване на два външни източ­ника на топ­лина. Това могат да бъдат, напри­мер, слън­чеви колек­тори + тер­мо­помпа или котел на твърдо гориво.

Бойлери за подов монтаж ELDOM Green Line с две после­до­ва­телни сер­пен­тини - раз­мери

Техниче­ски харак­те­ри­стики (серия S2)

Обем, l150200300500
Минимал­но наляга­не, МПа0.80.80.80.8
Номинал­но на­пре­жени­е, V230230400 3N
(230)
400 3N
(230)
Номинал­на мощ­ност, kW339 (3)9 (3)
Време за за­грява­не от 12 до 75 °C с елeктри­че­ски на­гре­ва­тел, часа3.74.92.2 (6.6)4.15 (12.45)
MIX 37 °C при t на вода­та в бой­лера 75 °C и 12 °C от во­допро­вода3785006801260
Площ на долен то­пло­об­менни­к, m20.670.861.151.85
Обем на долен то­пло­об­менни­к, л1.53.765.612.1
Площ на долен то­пло­об­менни­к (H), m20.941.151.292.35
Обем на долен то­пло­об­менни­к (H), л7.89.110.118.5
Площ на горен то­пло­об­менни­к, m20.30.350.891.14
Обем на горен то­пло­об­менни­к, л1.461.674.37.5
Площ на горен то­пло­об­менни­к (H), m20.410.50.811.38
Обем на горен то­пло­об­менни­к (H), л3.23.96.410.9
Маса нето, kg53 (46H)58 (49H)85 (72H)146 (104H)
Връзки
1: Термо-ма­нометърНЕНЕДАДА
2: Вход на горен то­пло­об­менни­кG¾ FG¾ FG¾ FG1 F
3: Изход на горен то­пло­об­менни­кG¾ FG¾ FG¾ FG1 F
4: Муфа за до­пъл­ни­те­лен на­гре­ва­телG1½ FG1½ FG1½ FG1½ F
5: Вход на долен то­пло­об­менни­кG¾ FG¾ FG¾ FG1 F
6: Изход на долен то­пло­об­менни­кG¾ FG¾ FG¾ FG1 F
7: Фланец с на­гре­ва­те­лен еле­мент----
8: Муфа за тер­мо­статG½ FG½ FG½ FG½ F
9: Вход (сту­дена вода)G¾ FG¾ FG¾ FG1 F
10: Циркула­цияG¾ FG¾ FG¾ FG¾ F
11: Из­ход (топ­ла во­да)G¾ FG¾ FG¾ FG1 F
Разме­ри, mm
A230230230280
B280285285335
C6807208601015
D620670670810
E7257659051060
G85858585
H1170123016101760
I355390530630
J160160400380
M710760760900

Н — водо­съдъ­р­жа­тел от неръж­да­ема сто­мана

Базови цени (серия S2)

Модифи­ка­цияОбем, лЦена, лв с ДДС
емайлнерж.
FV15062S21507571 335
FV20067S22008221 665
FV30067S23001 2732 415
FV50085S25001 7853 675
Бърз кредитКупи или питай

Серия S21 — с два пара­лелни топло­об­мен­ника

В моде­лите от серия S21 двете спи­рали са раз­по­ло­жени успо­редно, което поз­во­лява да се постигне мак­си­мална ефек­тив­ност при работа с два неза­ви­сими топ­линни източ­ника.

Бойлери за подов монтаж ELDOM Green Line с две пара­лелни сер­пен­тини - схема

Бойлери за подов монтаж ELDOM Green Line с две пара­лелни сер­пен­тини - пара­метри

Базови цени (серия S21)

Модифи­ка­цияОбем, лЦена, лв с ДДС
емайлнерж.
FV20067S212008221 665
FV30067S213001 2732 415
FV50085S215001 7853 675
Бърз кредитКупи или питай

Многолит­ражни бой­лери

Бойлерите от тази група имат много висока енер­гийна ефек­тив­ност, поради голе­мия обем на водо­съдъ­р­жа­теля и топло­изо­ла­ция с дебе­лина 10 сан­ти­метра.

Многолит­ражни подови бой­лери ELDOM Green Line - схема

Многолит­ражни подови бой­лери ELDOM Green Line - тех­ни­че­ски пара­метри

Базови цени (мно­го­лит­ражни с една сер­пен­тина)

Модифи­ка­цияОбем, лЦена, лв с ДДС
емайлнерж.
FV75011S7502 6055 279
FV10011S1 0002 9055 599
72353CS1 5004 5099 299
72354CS2 0005 99910 399
Бърз кредитКупи или питай

Базови цени (мно­го­лит­ражни с две сер­пен­тина)

Модифи­ка­цияОбем, лЦена, лв с ДДС
емайлнерж.
FV75011S27502 8195 499
FV10011S21 0003 1905 999
72353CS21 5005 2499 699
72354CS22 0006 74910 799
Бърз кредитКупи или питай

Докумен­та­ция

Инструк­ция за бой­лери за подов монтаж ELDOM 125-500 литра

Инструк­ция за бой­лери за подов монтаж ELDOM 750-1000 литра

Инструк­ция за елек­тронно управ­ле­ние на бой­лери ELDOM

Каталог на про­дук­тите ELDOM Green Line 2014

Примерен монтаж на подов бойлер ELDOM Green Line

Примерен монтаж на подов бойлер ELDOM Green Line

Подови бой­лери ELDOM Green Line при­ме­рен монтаж

В ком­па­ния NENCOM вие можете да купите подови бой­лери ELDOM Green Line с доставка и на изгодни цени. Гаранция на бой­ле­рите — до 5 години, в зави­си­мост от ком­плек­та­цията.

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by