Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Соларни инвертори SMA

Соларни инвертори SMA

Фотовол­та­ич­ните инвер­тори SMA са пред­ста­вени от няколко модела с раз­лична мощ­ност и стринг-кон­фи­гу­ра­ции. Това са надеждни и про­ве­рени във вре­мето пре­об­ра­зу­ва­тели на посто­янно напре­же­ние гене­ри­рано от соларни цен­трали в про­мен­ливо напре­же­ние за използване в бита.

Монофа­зен инвер­тор SMA Sunny Boy

Монофа­зен инвер­тор SMA Sunny Boy

Инвертори SMA Sunny Boy

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена
SB 1.5-1VL-401 5001 457
SB 2.5-1VL-402 500

1 976

SB 3.0-1AV-403 0002 222
SB 3.6-1AV-403 6802 370
SB 4.0-1AV-404 0002 490
SB 5.0-1AV-405 0002 667

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция Sunny Boy 1.5/2.5
Специфи­ка­ция Sunny Boy 3÷5
Инструк­ция Sunny Boy 1.5/2.5
Инструк­ция Sunny Boy 3÷5

Трифазен инвер­тор SMA Sunny Tripower

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена
STP 3.0-3AV-40 3 0002 781
STP 4.0-3AV-404 0002 995
STP 5.0-3AV-405 0003 201
STP 6.0-3AV-406 0003 557
STP 8.0-3AV-408 0004 290
STP 10.0-3AV-4010 0004 826
STP 15000-TL-3015 0005 936
STP 15000-TL-30 D15 0006 103
STP 20000-TL-3020 0006 400
STP 20000-TL-30 D20 0006 568
STP 25000-TL-3025 0006 481
STP 25000-TL-30 D25 0006 648

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция Tripower 5÷12

Специфи­ка­ция Tripower 15÷25

Инстала­ция Tripower 5÷12

Инстала­ция Tripower 15÷25

Инструк­ция Tripower 5÷12

Инструк­ция Tripower 15÷25

Трифазен инвер­тор SMA Sunny Tripower CORE1

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена
STP 50-4050 00012 250

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция CORE1

Инструк­ция CORE1

Трифазен инвер­тор SMA Sunny Tripower 60

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена
STP 60-1060 00012 560

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция Tripower 60

Инстала­ция Tripower 60

Инстала­ция Inverter Manager

Трифазен инвер­тор SMA Sunny Highpower PEAK1

Трифазен инвер­тор SMA Sunny Highpower PEAK1

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, ВтЦена
SHP 75-1075 00011 170
Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция PEAK1

Инсталация PEAK1

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by