Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Соларни инвертори SMA

Соларни инвертори SMA

Фотовол­та­ич­ните инвер­тори SMA са пред­ста­вени от няколко модела с раз­лична мощ­ност и стринг-кон­фи­гу­ра­ции. Това са надеждни и про­ве­рени във вре­мето пре­об­ра­зу­ва­тели на посто­янно напре­же­ние гене­ри­рано от соларни цен­трали в про­мен­ливо напре­же­ние за използване в бита.

Монофа­зен инвер­тор SMA Sunny Boy

Монофа­зен инвер­тор SMA Sunny Boy

Инвертори SMA Sunny Boy

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, WЦена
SB 1.5-1VL-401 5001 457
SB 2.5-1VL-402 500

1 976

SB 3.0-1AV-403 0002 222
SB 3.6-1AV-403 6802 370
SB 4.0-1AV-404 0002 490
SB 5.0-1AV-405 0002 667

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция Sunny Boy 1.5/2.5
Специфи­ка­ция Sunny Boy 3÷5
Инструк­ция Sunny Boy 1.5/2.5
Инструк­ция Sunny Boy 3÷5

Трифазен инвер­тор SMA Sunny Tripower

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, WЦена
STP 3.0-3AV-40 3 0002 781
STP 4.0-3AV-404 0002 995
STP 5.0-3AV-405 0003 201
STP 6.0-3AV-406 0003 557
STP 8.0-3AV-408 0004 290
STP 10.0-3AV-4010 0004 826
STP 15000-TL-3015 0005 936
STP 15000-TL-30 D15 0006 103
STP 20000-TL-3020 0006 400
STP 20000-TL-30 D20 0006 568
STP 25000-TL-3025 0006 481
STP 25000-TL-30 D25 0006 648

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция Tripower 5÷12

Специфи­ка­ция Tripower 15÷25

Инстала­ция Tripower 5÷12

Инстала­ция Tripower 15÷25

Инструк­ция Tripower 5÷12

Инструк­ция Tripower 15÷25

Трифазен инвер­тор SMA Sunny Tripower CORE1

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, WЦена
STP 50-4050 00012 250

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция CORE1

Инструк­ция CORE1

Трифазен инвер­тор SMA Sunny Tripower 60

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, WЦена
STP 60-1060 00012 560

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция Tripower 60

Инстала­ция Tripower 60

Инстала­ция Inverter Manager

Трифазен инвер­тор SMA Sunny Highpower PEAK1

Трифазен инвер­тор SMA Sunny Highpower PEAK1

Модифи­ка­цияAC мощ­ност, WЦена
SHP 75-1075 00011 170
Бърз кредитКупи или питай

Специфи­ка­ция PEAK1

Инсталация PEAK1

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by