Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Соларни комплекти SUNSYSTEM

Соларни ком­плекти SUNSYSTEM

Оптимални ком­плекти за снаб­дя­ване с гореща вода на апар­та­менти, къщи или офиси от слън­че­вата енер­гия. Наборите вклю­ч­ват бой­лери с обем от 80 до 500 литра и слън­чеви колек­тори SUNSYSTEM.

Базови цени

КомплектСъдържа­ниеСтойност
Home 80Бойлер 80 литра + 1 слън­чев колек­тор849
Home 120Бойлер 120 литра + 1 слън­чев колек­тор949
Profi 200Бойлер 200 литра + 2 слън­чеви колек­тора1949
Profi 500Бойлер 500 литра + 4 слън­чеви колек­тора3949

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Комплекти SUNSYSTEM Home

Отличен избор за малък офис или семей­ство от 2-4 човека. Наборът вклю­чва един слън­чев колек­тор SUNSYSTEM PK SL CL 2.00 и вер­ти­ка­лен бойлер за стенен монтаж SUNSYSTEM серия MV с обем 80 или 120 литра. Бойлерът има елек­три­че­ски нагре­ва­тел 2 кВт и спи­ра­лен топло­об­мен­ник за вклю­ч­ване към слън­чев колек­тор.

Комплект Sunsystem Home

Бърз кредитКупи или питай

Комплект SUNSYSTEM Profi 200

Наборът Profi 200 е под­хо­дящ за семейна къща с 4-5 жители. Той вклю­чва 2 слън­чеви колек­тора SUNSYSTEM PK SL CL 2.00 и бойлер за подов монтаж SUNSYSTEM серия SON с обем 200 литра. Бойлерът има елек­три­че­ски нагре­ва­тел с мощ­ност 3 кВт и 2 спи­рални топло­об­мен­ника. Единият топло­об­мен­ник се свързва със слън­че­вите колек­тори, а вто­рият — към систе­мата за отоп­ле­ние. По този начин вие полу­ча­вате 3 неза­ви­сими източ­ника за нагря­ване на вода, които могат да рабо­тят както заедно, така и поот­делно.

Комплект Sunsystem Profi 200

Бърз кредитКупи или питай

Комплект SUNSYSTEM Profi 500

Наборът Profi 500 е разумно реше­ние за големи къщи, ресто­ранти и офиси. В него са вклю­чени 4 слън­чеви колек­тора SUNSYSTEM PK SL CL 2.00 и бойлер за подов монтаж SUNSYSTEM серия SON с обем 500 литра. Бойлерът има елек­три­че­ски нагре­ва­тел с мощ­ност 7.5 кВт и 2 спи­рални топло­об­мен­ника. Слънче­вите ком­плекти SUNSYSTEM Profi оси­гу­ря­ват удоб­ство при използва­нето им, висока ско­рост на загря­ване и финан­сови ико­но­мии.

Комплект Sunsystem Profi 500

Бърз кредитКупи или питай

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by