Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия слън­чев заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Електричество за кучета

В бли­зост до град Игнати­ево, област Варна, е раз­по­ло­жен малък развъд­ник за отг­леж­дане на немски овчарки. Обектът не е свързан ...

Автономна електроцентрала за фермерска сграда

«Необхо­дима ми е пълна неза­ви­си­мост от достав­чи­ците на енер­гия» — каза соб­стве­ни­кът на стро­ящата се сграда. ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVL

Китайският гигант BYD, изве­стен със своите елек­три­че­ски авто­буси, авто­мо­били и системи за съхра­не­ние на елек­три­ческа енер­гия, започна про­из­вод­ството ...

Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Соларни комплекти SUNSYSTEM

Соларни ком­плекти SUNSYSTEM

Оптимални ком­плекти за снаб­дя­ване с гореща вода на апар­та­менти, къщи или офиси от слън­че­вата енер­гия. Наборите вклю­ч­ват бой­лери с обем от 80 до 500 литра и слън­чеви колек­тори SUNSYSTEM.

Базови цени

КомплектСъдържа­ниеСтойност
Home 80Бойлер 80 литра + 1 слън­чев колек­тор849
Home 120Бойлер 120 литра + 1 слън­чев колек­тор949
Profi 200Бойлер 200 литра + 2 слън­чеви колек­тора1949
Profi 500Бойлер 500 литра + 4 слън­чеви колек­тора3949

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Комплекти SUNSYSTEM Home

Отличен избор за малък офис или семей­ство от 2-4 човека. Наборът вклю­чва един слън­чев колек­тор SUNSYSTEM PK SL CL 2.00 и вер­ти­ка­лен бойлер за стенен монтаж SUNSYSTEM серия MV с обем 80 или 120 литра. Бойлерът има елек­три­че­ски нагре­ва­тел 2 kW и спи­ра­лен топло­об­мен­ник за вклю­ч­ване към слън­чев колек­тор.

Комплект Sunsystem Home

Бърз кредитКупи или питай

Комплект SUNSYSTEM Profi 200

Наборът Profi 200 е под­хо­дящ за семейна къща с 4-5 жители. Той вклю­чва 2 слън­чеви колек­тора SUNSYSTEM PK SL CL 2.00 и бойлер за подов монтаж SUNSYSTEM серия SON с обем 200 литра. Бойлерът има елек­три­че­ски нагре­ва­тел с мощ­ност 3 kW и 2 спи­рални топло­об­мен­ника. Единият топло­об­мен­ник се свързва със слън­че­вите колек­тори, а вто­рият — към систе­мата за отоп­ле­ние. По този начин вие полу­ча­вате 3 неза­ви­сими източ­ника за нагря­ване на вода, които могат да рабо­тят както заедно, така и поот­делно.

Комплект Sunsystem Profi 200

Бърз кредитКупи или питай

Комплект SUNSYSTEM Profi 500

Наборът Profi 500 е разумно реше­ние за големи къщи, ресто­ранти и офиси. В него са вклю­чени 4 слън­чеви колек­тора SUNSYSTEM PK SL CL 2.00 и бойлер за подов монтаж SUNSYSTEM серия SON с обем 500 литра. Бойлерът има елек­три­че­ски нагре­ва­тел с мощ­ност 7.5 kW и 2 спи­рални топло­об­мен­ника. Слънче­вите ком­плекти SUNSYSTEM Profi оси­гу­ря­ват удоб­ство при използва­нето им, висока ско­рост на загря­ване и финан­сови ико­но­мии.

Комплект Sunsystem Profi 500

Бърз кредитКупи или питай

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2021 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by