Пелети Forinvest

Пелети ForinvestПелетите Forinvest клас А са про­из­ве­дени в България и сер­ти­фи­ци­рани по стан­дарта DIN 51731. Раздро­бе­ните отпадъци от пре­ра­бот­ката на акация се изсу­ша­ват и се пре­со­ват под високо наля­гане.

Характе­ри­стики на гра­ну­лите

Калорич­ност 4 300—5 100 ккал
Остатъчна пепел 0,07%
Влажност 5,8%
Съдържа­ние на сяра 0,02%

Гранулите Forinvest са еко­ло­гично чисто гориво, иде­ално под­хож­дащи за използване в котли на твърдо гориво и пелетни камини. Диаметърът на гра­ну­лите е 6 мм, дъл­жи­ната — 30 мм, опа­ко­вани са в торби по 15 кг.

Във фирма NENCOM вие можете да купите пелети Forinvest с доставка и на изгодна цена.

Цена без доставка

Брой
торби
Стойност на 1 торба,
лв с ДДС
Стойност за 1 тон,
лв с ДДС
66-197 (1-3 тона)7.90526
от 198 (от 3 тона)6.90460
Купи или питай

Цената за доставка се дого­варя инди­ви­ду­ално. Пелетите са на склад в гр. Варна. По пред­ва­ри­телна дого­ворка е въз­можно използва­нето на соб­ствен транспорт.

 ← Споделете

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи