Пелети Les Pellets

Пелети Les PelletsПелетните гра­нули Les Pellets клас А са про­из­ве­дени в България от отпадъци от бор, бук и дъб.

Дървените стружки и стър­го­тини, които оста­ват след обра­бот­ката на тази дър­ве­сина, се раз­дро­бя­ват и изсу­ша­ват в спе­ци­ална камера, след което се пре­со­ват в гра­нули при тем­пе­ра­тура 300 °C и наля­гане от около 1 000 атмо­сфери. Това опре­деля висо­ката плът­ност и каче­ството на край­ния про­дукт.

Пелетите Les Pellets могат да се използ­ват като гориво за пелетни камини и котли на твърдо гориво.

Гранулите са с диа­метър 6 и 8 мм, опа­ко­вани в торби по 15 кг.

Характе­ри­стики на гра­ну­лите

Калорич­ност 4 700—5 800 ккал
Остатъчна пепел 0.5%
Влажност 7–12%
Съдържа­ние на сяра 0.02–0.04%

От нас вие можете да купите пелети Les Pellets с доставка и на изгодна цена.

Цена без доставка

Брой
торби
Стойност на 1 торба,
лв с ДДС
Стойност за 1 тон,
лв с ДДС
66-197 (1-3 тона)7.9 6.75526 450
от 198 (от 3 тона)6.9 6.35460 423
Купи или питай

Цената за доставка се дого­варя инди­ви­ду­ално. По пред­ва­ри­телна дого­ворка е въз­можно използва­нето на соб­ствен транспорт в град Варна.

 ← Споделете

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи