Мотор-колело Golden Motor за вело­сипеди

Мотор-колело Golden Motor серия Magic Pie

Мотор-коле­лата Golden Motor, моди­фи­ци­рани от инже­нерно студио Miromax, могат да се инста­ли­рат на всеки вело­си­пед. Вие полу­ча­вате висока мощ­ност, надежд­ност и ико­но­мич­ност. Пробег с едно заре­ждане — от 30 до 50 км, без помо­щта на педа­лите.

Устрой­ство на мотор-коле­лата

Мотор-коле­лата Golden Motor са с директно задвиж­ване. В тях няма пла­не­та­рен редук­тор, триещи се детайли и смазване — само маг­нитно хлъз­гане. По този начин се обез­пе­чава тихата работа на дви­га­теля, висо­ката им надежд­ност и ресурс — до 100 хиляди кило­метра.

Устрой­ство на мотор-колело Golden Motor

Особено­стта на ком­плек­тите Golden Motor се крие и във факта, че управ­ля­ва­щият кон­тро­лер вече е вгра­ден в мотор-коле­лото, което пре­ма­хва излиш­ните кабели и прави мон­тажа лесен.

Пример за монтаж на вело­си­пед

Като екс­пе­ри­мент ние съб­рахме пъл­но­при­во­ден елек­тро­ве­ло­си­пед, мон­ти­райки на него два мотора Golden Motor Magic Pie и 48-вол­това бате­рия:

Комплекти Golden Motor

Golden Motor пред­ла­гат два модела мотори — мощ­ният Magic Pie и ико­но­мич­ният Smart Pie. Моторите вече са поста­вени на капли с диа­метър от 12 до 28 цола и са достъпни в моди­фи­ка­ции за мон­ти­ране като предно или задно колело.

Комплекти Golden Motor Magic Pie и Smart Pie

Magic Pie
1 000 Вт
7.5 кг
Smart Pie
400 Вт
4.7 кг

На сним­ката като пример са пока­зани: Magic Pie с капла 28″ и Smart Pie с капла 26″. Указаната мощ­ност е при напре­же­ние 48 волта. Ръкохват­ките за управ­ле­ние са вклю­чени в ком­плекта.

Стойност на ком­плек­тите Smart Pie

МоторБатерияЦена, лв с ДДС
SP-3няма795
SP-4няма890
SP-4LiFePO4 48V 10A·h1 890

Стойност на ком­плек­тите Magic Pie

МоторБатерияЦена, лв с ДДС
MP-4няма990
MP-4Li-ion 36V 8A·h1 660
MP-4Li-ion 36V 11A·h1 690
MP-4Li-ion 48V 11.5A·h1 870
MP-4LiFePO4 48V 10A·h1 990

Стойност на аку­му­ла­тор­ните бате­рии

БатерияБрой циклиЦена, лв с ДДС
Li-ion 36V 8A·h1 000795
Li-ion 36V 11A·h1 000830
Li-ion 48V 11.5A·h1 000
LiFePO4 48V 10A·h2 0001 150
Купи или питай

Външен вид на аку­му­ла­тор­ните бате­рии

Литиево-йонни аку­му­ла­тори 36V 8Ah за елек­тро­ве­ло­си­педЛитиево-йонна бате­рия 36V 11Ah за елек­тро­ве­ло­си­педЛитии-желя­зо­фос­фа­тен аку­му­ла­тор 48V 10Ah за елек­тро­ве­ло­си­пед

Li-ion
36V 8A·h
2.2 кг
Li-ion
36V 11A·h*
3.4 кг
LiFePO4
48V 10A·h
6 кг

* В този корпус е налична също и бате­рия на 48V 11.5A·h

Литиево-йон­ните аку­му­ла­тори (Li-ion) имат висока плът­ност на енер­гия на еди­ница тегло. Те са леки и ком­пактни, закреп­ват се вътре в рам­ката на вело­си­педа.

Литиево-желя­зо­фос­фат­ните аку­му­ла­тори (LiFePO4) са по-тежки и се закреп­ват на задния багаж­ник на вело­си­педа. Добре рабо­тят при отри­ца­телни тем­пе­ра­тури. По-дъл­го­трайни и по-без­опасни са от лити­ево-йон­ните бате­рии.

Максимална ско­рост

Моторите са раз­че­тени за напре­же­ние 24, 36 и 48 волта. Колкото по-високо е напре­же­ни­ето — тол­кова по-високи са мощ­но­стта и ско­ро­стта. В таб­ли­ците по-долу, ние пред­ста­вяме ори­ен­ти­ро­въчни данни за мак­си­мал­ната ско­рост на вело­си­педа, в зави­си­мост от мотора, напре­же­ни­ето и диа­метъра на коле­лото.

Мотор-колело Magic Pie

12161820242628
Vмак­си­мална ско­рост, км/ч
48-303438454953
36-232529343740
24-151719232527

Мотор-колело Smart Pie

12161820242628
Vмак­си­мална ско­рост, км/ч
4818242730363942
3613182022272931
248111314171820

По-детайлно моде­ли­ране на пара­мет­рите на елек­тро­ве­ло­си­педа и про­гно­зи­ране на дъл­жи­ната на про­бега с едно заре­ждане на аку­му­ла­тора е въз­можно с помо­щта на спе­ци­а­лен симу­ла­тор, който отчита тег­лото на водача, наля­гането в гумите и много други.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи