Хибридни слън­чеви елект­ро­цен­трали

Слънчева елек­тро­стан­ция, съче­та­ваща въз­мож­но­стите на мре­жо­вите и авто­ном­ните системи, се нарича Hybrid Solar Power System. Тя има връзка към външна мрежа, но може да оси­гури резервно захран­ване при ней­ното отпа­дане. Освен това, аку­му­ла­то­рите на систе­мата уве­ли­ча­ват соб­стве­ното потреб­ле­ние на без­платна слън­чева енер­гия. Подробно →

Нашите пред­ло­же­ния (скоро)

 

Подробно за хибрид­ните слън­чеви елект­ро­цен­трали

Както и при мре­жо­вата слън­чева елек­тро­стан­ция, хибрид­ната система дава воз­мож­ност за про­дажба на излиш­ната енер­гия към обще­стве­ната мрежа при нали­чие на дого­вор с енер­го­раз­пре­де­ли­тел­ната ком­па­ния. Това е изгодно в слу­ча­ите, когато тари­фите за про­дажба на елек­три­ческа енер­гия към мре­жата са по-високи, от покуп­ната цена. Когато ситу­а­ци­ята е обратна, то е по-добре да съхрани енер­ги­ята в аку­му­ла­тори, за използване през вечерта.

В слън­чеви дни има пери­оди, когато съхра­ни­те­лите на енер­гия вече са напълно заре­дени, а гене­ра­ци­ята все още пре­ви­шава теку­щото потреб­ле­ние. В този случай изли­шъ­ците ще бъдат екс­пор­ти­рани в мре­жата: по-добре е да се про­даде енер­ги­ята по как­вато и да е цена, откол­кото да не се използва.

За раз­лика от авто­ном­ната слън­чева елек­тро­стан­ция, хибрид­ното реше­ние не изис­ква голям капа­ци­тет на аку­му­ла­тор­ните бате­рии, тъй като отпа­да­ни­ята на външ­ната мрежа са редки и обик­но­вено не по-продъ­л­жи­телни от няколко часа. За осо­бени случаи, напри­мер, при продъ­л­жи­телни изклю­ч­ва­ния на външ­ната мрежа при мрачно време, е въз­можно да се инста­лира дизел-гене­ра­тор, който бързо да зареди аку­му­ла­то­рите до необ­хо­ди­мото ниво.

За слу­ча­ите на пред­сто­ящи свър­зва­ния на обек­тите към общата енер­гийна мрежа, но с насто­яща необ­хо­ди­мост от захран­ване, може да се изгради хибридна елект­ро­цен­трала и да бъде използвана в авто­но­мен режим до появата на мрежа. Обикно­вено стро­и­тел­ството на слън­чева елек­тро­стан­ция отнема по-малко време, откол­кото про­це­ду­рата по офор­мяне на доку­мен­тите за изграж­дане на инди­ви­дуа­лен транс­фор­ма­тор и свър­зване към мре­жата.

По-този начин, хибрид­ната слън­чева елек­тро­стан­ция обе­ди­нява поло­жи­тел­ните страни на мре­жо­вите и авто­ном­ните системи, а ценово е по-евтина, в срав­не­ние с авто­ном­ната цен­трала.

В хибрид­ната елект­ро­цен­трала може да се използ­ват отделни инвер­тори за слън­че­вите модули и аку­му­ла­тор­ните бате­рии, или общ хибри­ден инвер­тор, съдъ­р­жащ в себе си цялата необ­хо­дима елек­тро­ника.

Примери за хибридни елек­тро­стан­ции

Слънчева елект­ро­цен­трала 21.78 kWp

Батерии TESVOLT в шкаф

 ← Споделете

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи