Слънчеви елект­ро­цен­трали NENCOM Mini Hybrid

NENCOM Mini Hybrid — това са хибридни слън­чеви елект­ро­цен­трали с мощ­ност от 1 до 5 kWp. Комплек­тите вклю­ч­ват всички необ­хо­дими ком­по­ненти и са напълно готови за работа. Вие можете да изби­рате не само под­хо­дяща мощ­ност на систе­мата и капа­ци­тет на аку­му­ла­то­рите, но и между три класа на каче­ството: Normal, Expert или Ultra.

NENCOM Mini Hybrid Normal

Описани­ето се раз­ра­ботва

NENCOM Mini Hybrid Expert

Описани­ето се раз­ра­ботва

NENCOM Mini Hybrid Ultra

Описани­ето се раз­ра­ботва

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи