Система за енер­гиен мони­торинг EyeWatt

Системи за кон­трол на енер­го­по­треб­ле­ние

Ако сте свик­нали да кон­тро­ли­рате ситу­а­ци­ята, то систе­мата за енер­го­мо­ни­то­ринг EyeWatt е иде­ал­ното реше­ние. Тази раз­ра­ботка на бъл­гар­ски инже­нери ще ви поз­воли дистан­ци­онно да наблю­да­вате теку­щото енер­го­по­треб­ле­ние на обект и да съби­рате ста­ти­стика.

Системата се състой от ком­пак­тен модул за съби­ране на инфор­ма­ция и про­грама за смарт­фон. Модулът се мон­тира лесно в раз­пре­де­ли­телна кутия на стан­дартна DIN-шина. Ако имате опит в рабо­тата с битова елек­тро­ин­ста­ла­ция, то ще можете да мон­ти­рате EyeWatt само­сто­я­телно. Ако нямате такъв опит — всеки сер­ти­фи­ци­ран елек­тро­тех­ник ще се справи.

След свър­зване EyeWatt измерва и запи­сва в своята памет всички основни пара­метри: напре­же­ние, ток, кон­су­ма­ция на енер­гия, реак­тивна мощ­ност и коси­нус φ.

Принцип на работа на система за мони­то­ринг EyeWatt Meter

Инстали­райки при­ло­же­ни­ето EyeWatt App на своя смарт­фон, вие полу­ча­вате дистан­ци­о­нен достъп до всички тези данни. Към теле­фона могат да се свър­жат про­из­во­лен брой модули, за про­веж­дане на мони­то­ринг на енер­го­по­треб­ле­ни­ето в дома, вилата, офиса и други обекти.

Едно устрой­ство EyeWatt може да кон­тро­лира едновре­менно 3 канала, което поз­во­лява да се инста­лира както в три­фазна мрежа, така и в едно­фазна. В случай на свър­зване към едно­фазна мрежа, вие можете да изби­рате, кои именно канали да кон­тро­ли­рате. Например, първи канал може да се свърже към захран­ване на бой­лера, втори — захран­ване на кли­ма­тич­ната система, а трети — към всичко оста­нало.

Също така има опро­стен едно­ка­на­лен вари­ант на устрой­ството — EyeWatt Mini, който е много под­хо­дящ за кон­трол на общо енер­го­по­треб­ле­ние на него­леми обекти. Комбини­райки нуж­ното коли­че­ство модули, може да се кон­тро­ли­рат про­из­во­лен брой елек­тро­за­хран­ващи канали.

Базови цени

Устрой­ствоТок, AСтойност, лв с ДДС
Еднока­налнодо 60180
Триканалнодо 120360
Купи или питай

Допълни­телно към систе­мата за мони­то­ринг EyeWatt ние пре­поръ­ч­ваме да купите битов ват­метър за анализ на енер­го­по­треб­ле­ни­ето на отделни елек­тро­уреди.

Скрийн­шот на мобил­ното при­ло­же­ние

Мобилно при­ло­же­ние за кон­трол на енер­го­по­треб­ле­ние в домКонтрол на енер­го­по­треб­ле­ние в офис чрез смарт­фон

Дистан­ци­о­нен кон­трол на енер­го­по­треб­ле­ние на обектЕнерго­мо­ни­то­ринг на пред­при­я­тие чрез теле­фон

Монито­ринг на енер­го­по­треб­ле­ние в дом чрез смарт­фон

При необ­хо­ди­мост можете да предо­ста­вите дистан­ци­о­нен достъп на спе­ци­а­ли­сти по опти­ми­за­ция на енер­го­по­треб­ле­ни­ето за пре­поръки.

Схеми на свър­зване

На пър­вата схема е пока­зан пример за свър­зване на три­ка­на­лен модул EyeWatt към едно­фазна мрежа. Първият канал кон­тро­лира общо енер­го­по­треб­ле­ние, вто­рият — освет­ле­ние, тре­тият — бойлер. Разликата между общото потреб­ле­ние, и сбора на втория и третия канал — това е вир­туа­лен четвърти канал:

Свързване на три­ка­на­лен модул за енер­го­мо­ни­то­ринг EyeWatt към едно­фазна мрежа

На вто­рата схема — пример за свър­зване на модул EyeWatt към три­фазна мрежа. Всеки токов транс­фор­ма­тор кон­тро­лира една фаза:

Свързване на модул за енер­го­мо­ни­то­ринг EyeWatt към три­фазна мрежа

Третата схема показва свър­зване на едно­ка­на­лен модул EyeWatt Mini към едно­фазна мрежа:

Свързване на едно­ка­нал­нен модул за енер­го­мо­ни­торинг EyeWatt Mini

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи