Котли на твърдо гориво и пелетни горелки

Kотли на твърдо гориво

Котлите на твърдо гориво поз­во­ля­ват ико­но­мично да се отоп­ля­ват частни жилища, хотели, ресто­ранти и фаб­рики. В зави­си­мост от моди­фи­ка­ци­ята те рабо­тят с дърва, въг­лища, пелети, а с използва­нето на допъл­ни­телни аксе­со­ари и с други видове горива. Подробно →

Нашите пред­ло­же­ния

Пелетна горелка Mudlarkот 1 900 ЛВновоПелетна горелка Mudlark

Автома­ти­зи­рана горелка за слън­чо­гле­дови и дър­весни пелети

Пелетен котел BURNiT Pell Easyот 3 653 ЛВ+ подаръкПелетен котел BURNiT Pell Easy

Неверо­ятно ком­пак­тен котел с вгра­ден бункер

Котел на твърдо гориво BURNiT WB(S)от 1 449 ЛВКотел на твърдо гориво BURNiT WB(S)

Прекрасно под­хожда, както за средни, така и за големи поме­ще­ния

Пелетен ком­плект BURNiT WB(S) Pellот 3 097 ЛВакцияПелетен ком­плект BURNiT WB(S) Pell

Готов отопли­те­лен ком­плект: котел + пелетна горелка + бункер

Пелетен котел GreenEcoTherm Pelletherm V.2от 6 960 ЛВПелетен котел GreenEcoTherm Pelletherm V.2

Може да работи с пелети раз­лично каче­ство с диа­метър от 6 до 14 мм, а даже и с пло­дови костилки

Котел на твърдо гориво VIADRUS Hercules U22 Dот 1 090 ЛВКотел на твърдо гориво VIADRUS Hercules U22 D

Надежден и непре­тен­ци­о­зен котел с топло­об­мен­ник от чешки чугун

Пелетен котел HERZ Pelletstarот 15 845 ЛВПелетен котел HERZ Pelletstar

Стилен дизайн и съвре­менни тех­но­ло­гии. Мощност от 10 до 60 кВт

Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Activeот 1 933 ЛВакцияКотел на твърдо гориво BURNiT WBS Active

С инте­ли­гентн кон­тро­лер и вен­ти­ла­тора за при­ну­ди­телно пода­ване на свеж въздух

Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Magnaот 6 474 ЛВКотел на твърдо гориво BURNiT WBS Magna

Предна­зна­чен за отоп­ле­ние на големи поме­ще­ния. Има вели­ко­ле­пен дизайн и е изра­бо­тен от висо­ко­ка­че­ствени мате­ри­али.

Котел на твърдо гориво BURNiT PyroBurn Alphaот 2 151 ЛВКотел на твърдо гориво BURNiT PyroBurn Alpha

Високо тех­но­ло­ги­чен пиро­ли­зен котел за отоп­ле­ние на големи поме­ще­ния.

Котел на твърдо гориво BURNiT PyroBurn Lambdaот 4 000 ЛВКотел на твърдо гориво BURNiT PyroBurn Lambda

Високо тех­но­ло­ги­чен пиро­ли­зен котел с ламбда сонда за кон­трол на изго­ре­лите газове

Пелетен котел BURNiT PеlleBurnот 4 365 ЛВПелетен котел BURNiT PеlleBurn

Предна­зна­чен за отоп­ле­ние на поме­ще­ния с помоща на дър­весни пелети в напълно авто­ма­ти­чен режим

Дървесни пелети (гра­нули)от 450 ЛВДървесни пелети (гра­нули)

Имат ико­но­ми­че­ски и еко­ло­ги­че­ски пре­дим­ства пред другите видове горива

 

Подробно за котли на твърдо гориво

Съвремен­ните котли на твърдо гориво, които при­те­жа­ват всички пре­дим­ства на своите пред­ше­стве­ници, са допъл­нени с тех­но­ло­гии за авто­ма­ти­за­ция и пови­ша­ване на КПД. С тяхна помощ можете да отоп­ля­вате поме­ще­ния с вся­ка­кви раз­мери еко­ло­гично и ико­но­мично.

Някои модели котли рабо­тят на прин­ципа на пиро­лиз­ното горене, което уве­ли­чава тях­ната ефек­тив­ност още повече. А кот­лите рабо­тещи с пелети, поз­во­ля­ват да се авто­ма­ти­зира напълно про­цеса, вклю­чи­телно пода­ва­нето на гориво в горив­ната камера.

Kотли на твърдо гориво

Също така, кот­лите на твърдо гориво могат да бъдат ком­би­ни­рани с обемни водо­на­гре­ва­тели и слън­чеви колек­тори, обез­пе­ча­вайки не само отоп­ле­ние, но и топла вода.

Във фирма NENCOM можете да купите котел, който най-добре да отго­варя на вашите нужди и бюджет, а нашите спе­ци­а­ли­сти ще го инста­ли­рат и ще настроят необ­хо­ди­мото обо­рудване.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи