Пелетен котел BURNiT PеlleBurn

Котелът BURNiT PеlleBurn е пред­на­зна­чен за отоп­ле­ние на поме­ще­ния с помо­щта на дър­весни пелети в напълно авто­ма­ти­чен режим.

Благода­ре­ние на двой­ната топло­изо­ла­ция, а така също на спе­ци­ално кон­стру­и­ра­ната водна риза, която напълно покрива горив­ната камера, КПД на този модел е 96%. Специал­ният кон­тро­лер авто­ма­ти­зира про­цеса на запал­ване и пода­ване на гори­вото, акти­вира функ­ция за само­по­чистване, управ­лява рабо­тата на пом­пите за цен­трал­ното водно отоп­ле­ние и за битова гореща вода.

В про­цеса на горе­нето участват вен­ти­ла­торът за свеж въздух и горел­ката, а наблю­да­ва­нето на самия процес ставо чрез спе­ци­а­лен окуляр. В ком­плекта влизат: котел с горелка за изга­ряне на пелети и шнек за пода­ване на гориво. Като опция може да се мон­тира бункер за скла­ди­ране на гори­вото (пелети). Бункерът за пелети може да бъде мон­ти­ран както отляво, така и отдясно.

Котелът е изпи­тан съгласно евро­пей­с­ките норми EN 303–5 и е обо­рудван с двойна защита: сиг­на­ли­за­ция при пови­ша­ване на работ­ната тем­пе­ра­тура и STB-тер­мо­стат.

Моделът BURNiT PеlleBurn се пред­лага в след­ните мощ­но­сти: 15кВт, 25кВт и 40кВт.

Базови цени

Достав­ката на кот­лите BURNiT на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Мощност, кВтОтопля­ема площ, м2Стойност, лв с ДДС
1560–1204 365
2580–1904 937
40120–2706 340
Бърз кредитКупи или питай

Устрой­ство на котела

1. Обшивка
2. Двойна изо­ла­ция
3. Димоход
4. Вентила­тор (всмук­ващ)
5. Система за авто­ма­тично почистване
6. Димогарни тръби
7. Воден топло­об­мен­ник (водна риза)
8. Горивна камера
9. Система за отвеж­дане на пепе­лта
10. Контей­нер за пепел
11. Пелетна горелка
12. Електронно управ­ле­ние

Устрой­ство на шнека

1. Пелетна горелка Pell
2. Мека тръба
3. Ел. мотор
4. Автома­ти­чен пеле­тен шнек
5. Управле­ние
6. Захран­ваща тръба
7. Корпус на горив­ната камера
8. Горивна камера
9. Автома­тична система за почистване

Устрой­ство на бун­кера (опция)

1. Капак за пъл­нене на пелети
2. Странични панели
3. Отвор за при­съе­ди­ня­ване на шнека
4. Държач на шнека
5. Направ­ля­ващи плочи
6. Дренажни отвори
7. Регули­ращи кра­чета
8. Капак на кон­тей­нера за прах
9. Контей­нер за прах
10. Събира­телно дъно
11. Основа
12. Уплътне­ние на направ­ля­ва­щите плочи

Техниче­ски пара­метри

Видео

Един от вари­ан­тите за отоп­ле­ние на къща, с помоща на пеле­тен котел BURNiT и слън­чеви колектори SANSYSTEM:

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи