Котел на твърдо гориво BURNiT PyroBurn Alpha

Котел на твърдо гориво BURNiT PyroBurn AlphaBURNiT PyroBurn Alpha — високо тех­но­ло­ги­чен котел, раз­ра­бо­тен за ико­но­мично и еко­ло­гично отоп­ле­ние на големи поме­ще­ния.

Благода­ре­ние на пиро­лиз­ния прин­цип на изга­ряне на дър­ве­си­ната се оси­гу­рява уни­кална ико­но­мич­ност и висока про­из­во­ди­тел­ност на котела. В този случай, дър­вес­ният газ, отде­лен при изга­ря­нето на дър­вата, отново се обо­га­тява с кис­ло­род и в спе­ци­ална камера се само­за­палва, дости­гайки тем­пе­ра­тура 1 200 °С. Пиролизната тех­но­ло­гия оси­гу­рява пъл­но­ценно изга­ряне на дър­ве­си­ната с мини­мално отде­ляне на пепел и вредни емисии, оси­гу­ря­вайки ефек­тив­ност над 90%.

Моделът е обо­рудван с модерна система за сигур­ност с вгра­дени кера­мични плочи — те защи­тават топло­об­мен­ника от пре­гря­ване до 1 200 °С. Интегри­рана елек­тро­ника кон­тро­лира про­цеса на горене и моду­лира ско­ро­стта на вен­ти­ла­тора за ефек­тивно отстра­ня­ване на дим­ните газове. Специално устрой­ство предот­вра­тява зади­мя­ва­нето на котел­ното поме­ще­ние при пре­за­ре­ждане.

Котелът е тестван в съо­т­вет­ствие с евро­пей­с­ките стан­дарти EN 303–5 клас 3 и има четири сте­пени на защита: звуков сигнал при пре­гря­ване, пред­па­зен клапан, STB — тер­мо­стат и пред­па­зен топло­об­мен­ник — в случай на пре­гря­ване.

Номинална мощ­ност на котела 20, 30 и 40 кВт в зави­си­мост от моди­фи­ка­ци­ята.

Базови цени

Достав­ката на кот­лите BURNiT на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Мощност, кВтОтопля­ема площ, м2Стойност, лв с ДДС
2075 — 1602 151
30110 — 2402 326
40150 — 3202 809
Бърз кредитКупи или питай

Устрой­ство на котела

Устрой­ство на котела BURNiT PyroBurn Alpha1. Входящ въздух
2. Първичен въздух
3. Вторичен въздух
4. Първична горивна камера
5. Пиролизна камера
6. Изсмук­ващ вен­ти­ла­тор
7. Комин

Устрой­ство на котела BURNiT PyroBurn Alpha

1. Панел за управ­ле­ние
2. Корпус
3. Високо­е­фек­тивна тер­мо­изо­ла­ция
4. Обезопа­си­те­лен топло­об­мен­ник
5. Водна риза (топло­об­мен­ник)
6. Камера за заре­ждане с дърва
7. Пиролизна камера
8. Изход за гореща вода
9. Комин
10. Изсмук­ващ вен­ти­ла­тор
11. Клапа за пър­ви­чен въздух
12. Клапа за вто­ри­чен въздух
13. Вход за сту­дена вода

Техниче­ски пара­метри

Техниче­ски пара­метри на котела BURNiT PyroBurn Alpha

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи