Котел на твърдо гориво BURNiT PyroBurn Lambda

Пироли­зен котел на твърдо гориво BURNiT PyroBurn LambdaBURNiT PyroBurn Lambda е високо тех­но­ло­ги­чен пиро­ли­зен котел, раз­ра­бо­тен за ико­но­мично и еко­ло­гично отоп­ле­ние на големи поме­ще­ния. За раз­лика от модела BURNiT PyroBurn Alpha, тук, заедно с тех­но­ло­ги­ята на пиро­лиза, се при­лага кон­трол с ламбда сонда на отра­бо­те­ните газове. Вграде­ната в котела ламбда сонда в реално време измерва кис­ло­род­ния баланс в дим­ните газове и авто­ма­тично регу­лира гори­вния процес с помо­щта на мик­ро­про­це­сор­ното управ­ле­ние. КПД на котела над­хвърля 91%, а еми­си­ите на изго­ре­лите газове отго­ва­рят на най-стро­гите евро­пей­ски стан­дарти.

Благода­ре­ние на пиро­лиз­ния прин­цип на изга­ряне на дър­ве­си­ната се оси­гу­рява уни­кална ико­но­мич­ност и висока про­из­во­ди­тел­ност на котела. В този случай, дър­ве­сен газ отде­лен при изга­ря­нето на дър­вата, отново се обо­га­тява с кис­ло­род и в спе­ци­ална камера се само­за­палва дости­гайки тем­пе­ра­тура 1 200 °С. Пиролизната тех­но­ло­гия, заедно с вгра­де­ната ламбда сонда, оси­гу­ря­ват пъл­но­ценно изга­ряне на дър­ве­си­ната с мини­мално отде­ляне на пепел и вредни емисии, оси­гу­ря­вайки ефек­тив­ност над 91%.

Микропро­це­сор­ното управ­ле­ние на котела има въз­мож­ност за управ­ле­ние на един отопли­те­лен кръг и един кръг за битова гореща вода, с вгра­дени в него изходи за подвър­зване на цир­ку­ла­ци­онни помпи и датчик за гореща вода.

Моделът е обо­рудван с модерна система за сигур­ност с вгра­дени кера­мични плочи — те защи­тават топло­об­мен­ника от пре­гря­ване до 1 200 °С. Интегри­рана елек­тро­ника кон­тро­лира про­цеса на горене и моду­лира ско­ро­стта на вен­ти­ла­тора за ефек­тивно отстра­ня­ване на дим­ните газове. За без­опасно заре­ждане и пред­пазване на котел­ното поме­ще­ние от зади­мя­ване котелът раз­по­лага с датчик отво­рена врата. Датчикът отчита отва­ря­нето на гор­ната врата на котела и неза­ви­симо от режима на работа задей­ства изсмук­ва­щия вен­ти­ла­тор на мак­си­мална мощ­ност.

Котелът е изпи­тан и съо­т­вет­ства на евро­пей­с­ките норми за без­опаст­ност EN 303–5 и има пет­сте­пенна защита: звуков сигнал в случай на пре­гря­ване, пред­па­зен клапан, STB-тер­мо­стат, пред­па­зен топло­об­мен­ник и датчик отво­рена врата.

Номинална мощ­ност 18, 30 и 40 кВт в зави­си­мост от моди­фи­ка­ци­ята.

Базови цени

Достав­ката на кот­лите BURNiT на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Мощност, кВтОтопля­ема площ, м2Стойност, лв с ДДС
25125 — 2504 000
30150 — 3004 292
Бърз кредитКупи или питай

Устрой­ство на котела

Устрой­ство на котела BURNiT PyroBurn Alpha1. Входящ въздух
2. Първичен въздух
3. Вторичен въздух
4. Горивна камера
5. Пиролизна камера
6. Изсмук­ващ вен­ти­ла­тор
7. Комин

Устрой­ство на котела BURNiT PyroBurn Lambda

1. Панел за управ­ле­ние
2. Корпус
3. Високо­е­фек­тивна тер­мо­изо­ла­ция
4. Обезопа­си­те­лен топло­об­мен­ник
5. Водна риза (топло­об­мен­ник)
6. Камера за заре­ждане с дърва
7. Пиролизна камера
8. Система за почистване
9. Изход за гореща вода
10. Датчик Изгорели газове
11. Ламбда сонда
12. Комин
13. Изсмук­ващ вен­ти­ла­тор
14. Клапа за пър­ви­чен въздух, сер­во­за­движки
15. Клапа за вто­ри­чен въздух, сер­во­за­движки
16. Вход за сту­дена вода

Техниче­ски пара­метри

Техниче­ски пара­метри на BURNiT PyroBurn Lambda

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи