Котел на твърдо гориво BURNiT WB(S)

Котелът на твърдо гориво BURNiT WB(S) пре­красно под­хожда както за средни, така и за големи поме­ще­ния. Той е без­опа­сен за използване, удобен и много ефек­ти­вен.

Стомане­ната кон­струк­ция на котела поз­во­лява лесен и бърз монтаж, почистване и обслуж­ване. Голямата врата на горив­ната камера поз­во­лява лесно заре­ждане на твърдо био­го­риво, даже ако това са едро наце­пени и големи дърва. Като опция може да се мон­тира пелетна, дизе­лова, мас­лена и газова горелка.

Топлооб­мен­ни­кът на горив­ната камера има голяма площ и нисък кое­фи­ци­ент на съпро­тив­ле­ние, а него­вата ореб­рена повърх­ност и три­сте­пенна камера за изго­ре­лите газове съще­ственно пови­ша­ват КПД.

Моделът BURNiT WB съо­т­вет­ства на евро­пей­с­ките норми за без­опаст­ност EN 303–5 и има двойна защита: пред­па­зи­те­лен клапан и тер­мо­ста­ти­чен регу­ла­тор на тягата.

Моделът BURNiT WBS допъл­ни­телно има защита от пре­гря­ване на котела и фланец за мон­ти­ране на пелетна горелка.

Номинал­ната мощ­ност на този тип котли варира от 20 до 250 кВт.

Достав­ката на кот­лите BURNiT на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Базови цени WB

Мощност, кВтОтопля­ема площ, м2Стойност, лв с ДДС
2090–1201 449
25100–1501 563
30120–1801 639
40140–2501 924
50160–3402 218
Бърз кредитКупи или питай

Базови цени WBS

Мощност, кВтОтопля­ема площ, м2Стойност, лв с ДДС
2090–1201 515
25100–1501 648
30120–1801 734
40140–2502 028
50160–3402 332
70250–4102 855
90350–4803 311
110400–6504 432
250 по запит­ване
Бърз кредитКупи или питай

Устрой­ство на котел WBS

1. Темпера­ту­рен инди­ка­тор
2. Обшивка
3. Високо­е­фек­тивна изо­ла­ция
4. Обезопа­си­те­лен топло­об­мен­ник (само WBS)
5. Триходов път на дим­ните газове
6. Водна риза
7. Горивна камера
8. Метална скара
9. Контей­нер за пепел и сажди
10. Фланец за горелка (само WBS)
11. Комин
12. Изход гореща вода
13. Термоста­ти­чен регу­ла­тор
14. Клапа входящ въздух

Техниче­ски пара­метри на котел WBS

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи