Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Active

Kотел на твърдо гориво BURNiT WBS Active

Котелът на твърдо гориво BURNiT WBS Active се явява усъвър­шен­стван вари­ант на модела BURNiT WBS. Той иде­ално под­хожда за отоп­ле­ние на поме­ще­ния с раз­лични голе­мини.

Благода­ре­ние на инте­ли­гент­ния кон­тро­лер и вен­ти­ла­тора за при­ну­ди­телно пода­ване на свеж въздух, този котел се пре­връща в изклю­чи­те­лен лесен за използване, без­опа­сен и високо ефек­ти­вен. Електро­ника управ­лява рабо­тата на вен­ти­л­тора, като по този начин кон­тро­лира горе­нето; елек­три­че­ски вен­ти­ла­тор за при­ну­ди­телно въз­душно захран­ване, опти­ми­зира изга­ря­нето на гори­вото в горив­ната камера и него­вия разход.

Размерът на вра­тата на горив­ната камера поз­во­лява тя да се захранва с големи дървета. Допълни­телно може да се мон­тира газова, мас­лена, дизе­лова или пелетна горелка.

Топлооб­мен­ни­кът е с нисък кое­фи­ци­ент на съпро­тив­ле­ние и с голяма площ, а него­вата ореб­рена повърх­ност и три­сте­пенна камера за отвеж­дане на изго­ре­лите газове гаран­ти­рат високо КПД. Моделът BURNiT WBS Active съо­т­вет­ства на евро­пей­с­ките норми за без­опаст­ност EN 303–5 и има чети­ри­сте­пенна защита: пред­па­зен клапан; пред­па­зен топло­об­мен­ник — пред­пазва от пре­гря­ване на котела; STB — тер­мо­стат; нагне­та­те­лен клапан.

Номинал­ната мощ­ност на устрой­ствата варира в диа­па­зона от 20 до 110 кВт в зави­си­мост от моди­фи­ка­ци­ята.

Базови цени

Достав­ката на кот­лите BURNiT на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Мощност, кВтОтопля­ема площ, м2Стойност, лв с ДДС
2090–1201 933
25100–1502 209
30120–1802 361
40140–2502 617
50160–3402 817
70250–4103 425
90350–4804 014
110400–6505 002
Бърз кредитКупи или питай

Устрой­ство на котела

1. Електронно управ­ле­ние
2. Обшивка
3. Високо­е­фек­тивна тер­мо­изо­ла­ция
4. Предпа­зен топло­об­мен­ник
5. Тристе­пенна газова камера
6. Воден топло­об­мен­ник (водна риза)
7. Горивна камера

8. Метална решетка
9. Контей­нер за пепел
10. Фланец за горелка (опция)
11. Димоход
12. Вентила­тор (нагне­тя­ващ)
13. Клапа към вен­ти­ла­тора

Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Active

Техниче­ски пара­метри

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи