Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Magna

Котел на твърдо гориво BURNiT MagnaКотелът за твърдо гориво BURNiT WBS Magna е пред­на­зна­чен за отоп­ле­ние на големи поме­ще­ния. Има вели­ко­ле­пен дизайн и е изра­бо­тен от висо­ко­ка­че­ствени мате­ри­али.

Благода­ре­ние на висо­кото работно наля­гане до 4 bar и въз­мож­но­стта за директна връзка с водо­про­вод­ната система, отлично под­хожда за големи отопли­телни системи отво­рен или затво­рен тип. Триходо­вият път на дим­ните газове, нис­кото камерно съпро­тив­ле­ние и високо ефек­тив­ната тер­мо­изо­ла­ция оси­гу­ря­ват високо КПД на котела.

Демонти­ру­е­мата обшивка и оку­ляра за наблю­де­ние на гори­вния процес улес­ня­ват екс­пло­ата­ци­ята и обслуж­ва­нето. Голямата и удобна врата на горив­ната камера улес­нява заре­жда­нето с дърва дълги до 1 метър. Допълни­телно е въз­можно мон­ти­ра­нето на газова, дизе­лова или пелетна горелка.

Моделът BURNiT WBS Magna отго­варя на изис­ква­ни­ята на EN 303–5 и има четири сте­пени на защита: пред­па­зен клапан 4 bar, тер­мо­ста­ти­чен регу­ла­тор на тягата, тер­мо­метър и коминна клапа за регу­ли­ране на тягата.

Номинална мощ­ност 160, 250 и 450 кВт.

Базови цени

Достав­ката на кот­лите BURNiT на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Мощност, кВтОтопля­ема площ, м2Стойност, лв с ДДС
1601 300—1 6006 474
2502 000—2 50012 472
4503 600—4 500по запит­ване
Бърз кредитКупи или питай

Устрой­ство на котела

Устрой­ство на котела BURNiT Magna1. Изход топла вода
2. Предпазна линия
3. Изолация от висо­ко­тем­пе­ра­турна вата
4. Димогарни тръби
5. Водна риза
6. Триходов път на дим­ните газове
7. Горивна камера
8. Тръбна решетка
9. Отвори за транс­пор­ти­ране
10. Врата за регу­ли­ране на вхо­дя­щия въздух
11. Фланец за при­съе­ди­ня­ване на горелка (опция)
12. Врата за заре­ждане
13. Ревизи­онна врата

Техниче­ски пара­метри

Техниче­ски пара­метри на котела BURNiT Magna

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи