Котел на твърдо гориво VIADRUS Hercules U22 D

Котел на твърдо гориво VIADRUS Hercules U22 DКотелът на твърдо гориво VIADRUS Hercules U22 D има дъл­го­ве­чен чугу­нен топло­об­мен­ник и дока­зала се в продъ­л­же­ние на много години кон­струк­ция.

Моделът не е взис­ка­те­лен към тягата на комина и влаж­но­стта на дър­ве­си­ната. Допуска се използва­нето на дър­ве­сина с влаж­ност до 25%, а като допъл­ни­те­лено гориво — дървени опилки и стружки, дър­весни пелети или бри­кети.

Този надеж­ден и непре­тен­ци­о­зен чешки котел може да се използва в системи за отоп­ле­ние както с при­ну­ди­телна, така и с есте­ствена цир­ку­ла­ция на топло­но­си­теля.

Мощността на устрой­ството варира в диа­па­зона от 13 до 49 кВт в зави­си­мост от броя секции на топло­об­мен­ника.

Базови цени Hercules U22 D Basic

Мощност, кВтКоличе­ство секцииСтойност, лв с ДДС
133-
204-
255-
306-
357-
408-
459-
4910-
Бърз кредитКупи или питай

Базови цени Hercules U22 D

Мощност, кВтКоличе­ство секцийСтойност, лв с ДДС
204-
255-
306-
357-
408-
459-
4910-
Бърз кредитКупи или питай

Пример за монтаж на котел

Докумен­та­ция

Рекламен про­спект (руски език)

Рекламен про­спект (англий­ски език)

Инструк­ция за монтаж и обслуж­ване (руски език)

Инструк­ция за монтаж и обслуж­ване (английски език)

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи