Въздушни пелетни камини BURNiT

Пелетна камина BURNiT Comfort PDПелетните камини BURNiT Comfort Plus серия PD — са готови системи за въз­душно отоп­ле­ние. Те се използ­ват не само за отоп­ле­ние, но пре­да­ват уют и стил във вашият дом. Нищо не може да се сравни с топ­ли­ната и кра­со­тата излъ­ч­ващ живия огън. Това е много удобно и еко­ло­гично реше­ние за ресто­рант, фоае в хотел или в жилищно поме­ще­ние.

Камините са лесни за мон­ти­ране, не заемат много място и рабо­тят на авто­ма­ти­чен режим. Като гориво използ­ват пре­со­вани дървени стър­го­тини — пелети. Те допри­на­сят за висо­кото КПД, обра­зу­ват мини­мално коли­че­ство пепел и не са необ­хо­дими спе­ци­ални усло­вия за съхра­ня­ване.

Удобното елек­тронно управ­ле­ние ви поз­во­лява да избе­рете под­хо­дящ режим на работа, а инте­ли­гент­ният кон­тро­лер ще управ­лява авто­ма­тич­ното пода­ване на пелети и при­ну­ди­тел­ната цир­ку­ла­ция на въз­духа.

Камините имат съвре­ме­нен дизайн, про­из­веж­дат се в три цвята: сло­нова кост, бордо и черни.

Също така има две моди­фи­ка­ции в зави­си­мост от отоп­ля­е­мата площ на поме­ще­ни­ето.

Базови цени

Достав­ката и първия пуск на ками­ните BURNiT на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Мощност, кВтОтопля­ема площ, м2Стойност, лв с ДДС
8до 801 946 1 387
10до 1002 121 1 450
Бърз кредитКупи или питай

Техниче­ски пара­метри BURNiT Comfort PD 8 kW Plus

Техниче­ски пара­метри на пелетна камина BURNiT Comfort PD 8 kW

Техниче­ски пара­метри на пелетна камина BURNiT Comfort PD 8 kW

Техниче­ски пара­метри BURNiT Comfort PD 10 kW Plus

Техниче­ски пара­метри на пелетна камина BURNiT Comfort PD 10 kW

Техниче­ски пара­метри на пелетна камина BURNiT Comfort PD 10 kW

 ← Споделете

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи