Системи за съхра­не­ние на енергия

Съхрани­тели на елек­тро­е­нер­гия

Системите за съхра­не­ние на елек­тро­е­нер­гия поз­во­ля­ват зна­чи­телно да се повиши ефек­тив­но­стта на използване на възоб­но­вя­е­мите енер­гийни източ­ници и да се опти­ми­зи­рат раз­хо­дите, а при необ­хо­ди­мост — да оси­гу­рят пълна авто­ном­ност. Подробно →

Нашите пред­ло­же­ния

всичко
инвертори
батерии
Хибридни инвер­тори Victron Energyот 965 ЛВХибридни инвер­тори Victron Energy

Универ­сални и надеждни пре­об­ра­зу­ва­тели за ста­ци­о­нарни и мобилни елект­ро­цен­трали

Съхрани­тели на елек­тро­е­нер­гия LG Chem RESUот 6 355 ЛВСъхрани­тели на елек­тро­е­нер­гия LG Chem RESU

Компактни съхра­ни­тели с висока плът­ност на енер­гия

Система за съхра­не­ние на енер­гия SOLAX Boxот 15 980 ЛВновоСистема за съхра­не­ние на енер­гия SOLAX Box

Хибриден инвер­тор, зарядно устрой­ство и лити­ево-йонни бата­рии в общ стилен корпус

Батерийни инвер­тори SMAот 2 595 ЛВБатерийни инвер­тори SMA

Инвертори с раз­лична мощ­ност за системи за съхра­не­ние на енер­гия

Системи за съхра­не­ние на енер­гия TESVOLTот 27 925 ЛВСистеми за съхра­не­ние на енер­гия TESVOLT

Професио­нални съхра­ни­тели с раз­ли­чен капа­ци­тет за външен и вътре­шен монтаж

Хибридни инвер­тори SolaXот 4 450 ЛВХибридни инвер­тори SolaX

Универ­сални инвер­тори «две в едно» за pv системи и аку­му­ла­тори

Система за съхра­не­ние SOLAX Power StationновоСистема за съхра­не­ние SOLAX Power Station

Интегри­рана енер­гийна система с хибри­ден инвер­тор, зарядно устрой­ство и аку­му­ла­тори в защи­тен корпус

Акумула­торни бате­рии TESLA Powerwall 2Акумула­торни бате­рии TESLA Powerwall 2

Домашни съхра­ни­тели с вгра­ден инвер­тор

Система за съхра­не­ние на енер­гия Power-Bloxот 3 835 ЛВновоСистема за съхра­не­ние на енер­гия Power-Blox

Power-Blox 200 — рево­лю­ци­о­нен моду­лен «пре­но­сим кон­такт» за Off-Grid при­ло­же­ния. Най-високо каче­ство — про­ек­ти­рано, про­из­ве­дено и асем­бли­рано в Швейца­рия.

Слънчеви елект­ро­цен­трали NENCOM Mini Hybrid

Хибридни фото­вол­та­ични ком­плекти с мощ­ност от 1 до 5 kWp

Слънчеви кон­тро­лери на заряда Victron Energyот 55 ЛВСлънчеви кон­тро­лери на заряда Victron Energy

Надеждни устрой­ства за заре­ждане на аку­му­ла­тори в авто­номни и хибридни слън­чеви елект­ро­цен­трали

Соларни елект­ро­цен­трали <i>NENCOM Off-Grid Micro</i>от 1 195 ЛВСоларни елект­ро­цен­трали NENCOM Off-Grid Micro

Автономни фото­вол­та­ични ком­плекти с мощ­ност до 1 kWp

от 5 225 ЛВСоларни елект­ро­цен­трали NENCOM Mini Off-Grid

Автономни фото­вол­та­ични ком­плекти с мощност от 1 до 5 kWp

 

Подробно за съхра­ни­тели на енер­гия

Благода­ре­ние на елек­три­че­с­ките съхра­ни­тели е въз­можно, напри­мер, аку­му­ли­ране на енер­гия от фото­вол­та­ични панели през свет­лата част на дено­но­щи­ето, за да се използва след залеза на слън­цето. Или да се съхра­нява енер­гия от вет­ро­ге­не­ра­тори и да се израз­ходва даже тогава, когато вятърът утихне.

Съхране­ние на елек­тро­е­нер­гия от слън­чеви панели

Също е въз­можно съхра­ня­ване на енер­гия от мре­жата, в пери­оди когато има изли­шък по нощна тарифа, като по този начин се нама­лява нато­вар­ва­нето на мре­жата в пико­вите пери­оди на потреб­ле­ние и се опти­ми­зи­рат раз­хо­дите. Освен това, систе­мите за съхра­не­ние на елек­тро­е­нер­гия са големи източ­ници на непрекъ­сва­емо захран­ване (UPS), обез­пе­ча­вайки рабо­тата на вашето обо­рудване при вре­менни прекъ­сва­ния на напре­же­ни­ето в мре­жата.

Съхрани­тели на елек­тро­е­нер­гия Sonnen Pro

Съществу­ват ком­пактни модели за използване в частни къщи или апар­та­менти, а също и мощни системи за елек­тро­за­хран­ване на големи здания. В пове­чето случаи капа­ци­тетът на съхра­ни­те­лите може да се уве­личи, вклю­ч­вайки допъл­ни­телни модули. Съвремен­ните съхра­ни­тели на енер­гия са надеждни, дъл­го­трайни и без­опасни.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи