Фотовол­таични модули Jinko Solar

Фотоелек­три­че­ски модули Jinko Solar

Фирма Jinko Solar е све­то­вен лидер по обем на про­из­вод­ството на фото­вол­та­ични клетки и модули. Структу­рата на хол­дин­го­вото дру­же­ство е вер­ти­кално инте­гри­рана, което поз­во­лява на Джинко Солар да кон­тро­лира целия про­из­вод­ствен цикъл и да работи с мини­мални раз­ходи.

Модулите Jinko могат да бъдат про­из­ве­дени от моно­кри­ста­лен или поли­кри­ста­лен сили­ций, да имат до пет токо­про­во­дящи шини на всеки еле­мент и да се мон­ти­рат по тех­но­ло­гия «Half-Cell» (поло­винки клетки). «Smart» сери­ята фото­мо­дули е снаб­дена с вгра­дени опти­ми­за­тори на енер­гия.

Стойност

«P» — поли­кри­ста­лен сили­ций, «M» — моно­кри­ста­лен сили­ций, «H» — поло­винки клетки, «S» — smart серия, «B» — black серия. Минимална поръчка — 52 модула

Модифи­ка­цияМощност, WpЦена, лв с ДДСЦена за ват, € с ДДС
Eagle JKM 260PP-60260
Eagle JKM 265PP-602653250.63
Eagle JKM 270PP-602703300.62
Eagle JKM 275PP-60275
Eagle JKM 280PP-60H2803450.63
Eagle JKM 285PP-60H2853500.63
Eagle JKM S285M-60B285
Eagle JKM 285M-60HB285
Eagle JKM 305M-603054050.68
Бърз кредитКупи или питай

Производ­ство на фото­вол­та­ични модули Jinko SolarПроизвод­ство на фото­вол­та­ични модули Jinko Solar

Докумен­тация

Eagle 60PEagle HC 60PEagle PERC 60M

 ← Споделете

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи