Соларни модули Panasonic HIT

Слънчеви бате­рии Panasonic HIT

Фотовол­та­ич­ните модули Panasonic HIT имат рекордни пока­за­тели на КПД сред серийно про­из­веж­да­ните модели. Това е про­дук­ция с най-високо каче­ство с 15-годишна гаран­ция на кон­струк­ци­ята и 25-годишна гаран­ция за запазване на 80% от номи­нал­ната мощ­ност на пане­лите.

Изключи­тел­ната ефек­тив­ност на солар­ните модули Панасо­ник се постига бла­го­да­ре­ние на патен­то­ва­ната тех­но­ло­гия HIT® — Heterojunction with Intrinsic Thin layer (хете­ро­пре­ход с тънък вътре­шен слой). Традици­он­ният слой моно­кри­ста­лен сили­ций е зао­би­ко­лен от двете страни със свръх-тънък слой амор­фен сили­ций, който нама­лява енер­гий­ните загуби по гра­ни­ците на клет­ката, осо­бено при високи тем­пе­ра­тури.

Базови цени

Модифи­ка­цияМощност, WpЦена
VBHN 245 SJ25245560
VBHN 295 SJ46295710
VBHN 325 SJ47325590
VBHN 330 SJ47330645
VBHN 320 KJ01320595
VBHN 325 KJ01325625

При поръчка на 40 и повече модула (48 за серия KJ01), стой­но­стта се изчис­лява инди­ви­ду­ално.

Бърз кредитКупи или питай

Компании NENCOM при­своен статус Panasonic Solar Premium Installer

Фирма NENCOM е офи­ци­а­лен пред­ста­ви­тел на Panasonic Solar в България

Ефективно използване на про­стран­ството

Фотовол­та­ич­ните панели Panasonic HIT се про­из­веж­дат в три раз­мера, което поз­во­лява опти­ми­зи­ране на тях­ното раз­по­ло­же­ние върху покрива на дома и полу­ча­ване на мак­си­мална мощ­ност.

Слънче­вите модули Panasonic HIT поз­во­ля­ват опти­мално използване про­стран­ство на покрива на дома

Panasonic HIT вляво и стан­дарт­ните слън­чеви модули вдясно

Видео Panasonic Solar

Примери за инста­ла­ция на модули Panasonic

Разширена гаран­ция

Продук­то­вата гаран­ция на пове­чето фото­вол­та­ични панели, пред­ста­вени на пазара, е 10 години, но ком­па­ни­ята Panasonic дава 15-годишна гаран­ция на кон­струк­ци­ята на своите модули. Също така от 1 януари 2017 година Panasonic пред­лага раз­ши­рена до 25 години про­дук­това гаран­ция на слън­че­вите модули HIT в опре­де­лени инста­ла­ции. За да полу­чите раз­ши­рена гаран­ция на вашата соларна инста­ла­ция е необ­хо­димо да напра­вите заявка на сайта panasonic-solar.

Гаранци­онни усло­вия Panasonic HIT

Брошура Panasonic Solar 2016

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи