Мобилна елект­ро­цен­трала Power Duck

Мобилна елект­ро­цен­трала Power Duck

Мобилната елект­ро­цен­трала Power Duck е пред­на­зна­чена за авто­номно захран­ване на малки обекти, отда­ле­чени от елек­три­че­ски мрежи. Тази пре­но­сима слън­чева елект­ро­цен­трала може да оси­гури елек­три­че­ство за фер­мери, стро­и­тели, гео­лози, орга­ни­за­тори на състе­за­ния и всички, на които е нужна елек­три­ческа авто­ном­ност във всяка точка на пла­не­тата.

Комплектът е под­го­т­вен от бъл­гар­ската ком­па­ния SolarPro по такъв начин, че всеки човек без спе­ци­ални позна­ния да може бързо да мон­тира и включи елек­тро­стан­ци­ята.

При нали­чие на слън­чева свет­лина, цен­тра­лата натрупва енер­гия в аку­му­ла­торни бате­рии, което обез­пе­чава авто­ном­ност по всяко време на дено­но­щи­ето. По този начин може да се получи енер­гия, необ­хо­дима за работа на освет­ле­ни­ето, ком­пютъра, хла­дил­ника, теле­ви­зора, вод­ната помпа и друго обо­рудване, в съо­т­вет­ствие с мощ­но­стта на систе­мата.

Базови цени

Мощност, кВтКапаци­тет на бате­ри­ите, кВт·чСтойност
1.64.86 756
1.69.67 884
3.29.612 108
3.219.214 640

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Важно е да се има пред­вид, че дъл­бо­кият разряд нама­лява екс­пло­ата­ци­он­ния срок на аку­му­ла­тор­ните бате­рии. Стандарт­ната настройка на инвер­тора допуска 50-про­цен­тен разряд на аку­му­ла­то­рите. По този начин, полез­ният капа­ци­тет на бате­ри­ята ще бъде 2 пъти по-малък от пълния капа­ци­тет, посо­чен в спе­ци­фи­ка­ци­ите.

В ком­плекта Power Duck са вклю­чени слън­чеви панели, стойки, кре­пежи, кабели, инвер­тор и аку­му­ла­тори. При необ­хо­ди­мост, към инвер­тора може допъл­ни­телно да се включи дизе­лов или бен­зи­нов гене­ра­тор.

Характе­ри­стики на цен­трала

Power Duck 1.6 / 4.8
Слънчеви панели250 Wp, poly, 6 бр
Инвертор Opti-SolarSP2000 Efecto
Акумула­ториMONBAT 4.8 кВт·ч
Брой цикли800, разряд 50%
Мощност на система1.6 кВт
Пикова мощ­ностдо 4 000 VA
Тегло на ком­плекта400 кг
Монтажна площ12 м2
Power Duck 1.6 / 9.6
Слънчеви панели250 Wp, poly, 6 бр
Инвертор Opti-SolarSP2000 Efecto
Акумула­ториMONBAT 9.6 кВт·ч
Брой цикли800, разряд 50%
Мощност на система1.6 кВт
Пикова мощ­ностдо 4 000 VA
Тегло на ком­плекта500 кг
Монтажна площ12 м2
Power Duck 3.2 / 9.6
Слънчеви панели250 Wp, poly, 12 бр
Инвертор Opti-SolarSP4000 Efecto
Акумула­ториMONBAT 9.6 кВт·ч
Брой цикли800, разряд 50%
Мощност на система3.2 кВт
Пикова мощ­ностдо 8 000 VA
Тегло на ком­плекта800 кг
Монтажна площ24 м2
Power Duck 3.2 / 19.2
Слънчеви панели250 Wp, poly, 12 бр
Инвертор Opti-SolarSP4000 Efecto
Акумула­ториMONBAT 19.2 кВт·ч
Брой цикли800, разряд 50%
Мощност на система3.2 кВт
Пикова мощ­ностдо 8 000 VA
Тегло на ком­плекта1 000 кг
Монтажна площ24 м2

Ъгълът на наклона на слън­че­вите панели на елект­ро­цен­тра­лата е 20°, който е опти­ма­лен за лятна упо­треба на тери­то­ри­ята на България. По поръчка е въз­можно да се направи стойка с друг наклон.

Докумен­та­ция

Инструк­ция Power Duck

Проверка на дей­стви­телно потре­бе­ната мощ­ност от раз­лични елек­тро­уреди е въз­можно с помо­щта на битов ват­метър. Това ще ви помо­гне да изчис­лите необ­хо­ди­мия капа­ци­тет на аку­му­ла­то­рите и броя соларни панели за мобил­ната елек­тро­станция.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи