Автономна соларна цен­трала

Автономна слън­чева елек­тро­стан­ция

Комплект SP-Battery е пред­на­зна­чен за елек­тро­за­хран­ване на обекти, които не са свър­зани с мре­жата. SP-Battery — това е готова за инста­ли­ране слън­чева елект­ро­цен­трала, която ще ви направи абсо­лютно неза­ви­сими от достав­чи­ците на енер­гия.

Важен еле­мент от систе­мата са аку­му­ла­тор­ните бате­рии, които се заре­ждат през свет­лата част на дено­но­щи­ето от слън­че­вите панели. След това инвер­торът пре­об­ра­зува посто­ян­ния ток от бате­ри­ите в про­мен­лив, стан­дарт­ния за битови нужди. В зави­си­мост от необ­хо­ди­мата мощ­ност и запас от енер­гия може да се избере най-под­хо­дя­щата моди­фи­ка­ция.

Базови цени

AC мощ­ност, kWКапаци­тет на бате­ри­ите, kW·hСтойност
0.84.55 628
1.698 748
2.41814 952
41815 804

Цените са в лева с ДДС 20%

Купи или питай

Посоче­ните цени не вклю­ч­ват доставка от склад в София и монтаж. В ком­плекта SP-Battery са вклю­чени слън­чеви панели, мон­тажна кон­струк­ция за накло­нен покрив, инвер­тор, аку­му­ла­тори, свър­зващи конек­тори и кабели. При необ­хо­ди­мост, към инвер­тора може допъл­ни­телно да се включи дизе­лов или бен­зи­нов гене­ра­тор.

Важно е да се има пред­вид, че дъл­бо­кият разряд нама­лява живота на аку­му­ла­тор­ните бате­рии. Стандарт­ната настройка на инвер­тора допуска 50-про­цен­тен разряд на аку­му­ла­то­рите. Следова­телно полез­ният капа­ци­тет на бате­ри­ите е 2 пъти по-малък от пълния капа­ци­тет указан в харак­те­ри­сти­ките.

Характе­ри­стики на стан­ци­ята

SP-Battery 0.8 kW
Слънчеви панели250 Wp poly, 4 бр
Мощност DC1 kWp
Инвертор Opti-SolarSP1000 Efecto
Акумула­тори RollsSer. 4000 4.5 kW·h
Брой цикли1 280, разряд 50%
Мощност AC0.8 kW
Пикова мощ­ност1 kVA
Тегло на ком­плекта235 кг
Монтажна площ7 м2
SP-Battery 1.6 kW
Слънчеви панели250 Wp poly, 6 бр
Мощност DC1.5 kWp
Инвертор Opti-SolarSP2000 Efecto
Акумула­тори RollsSer. 4000 9 kW·h
Брой цикли1 280, разряд 50%
Мощност AC1.6 kW
Пикова мощ­ност2 kVA
Тегло на ком­плекта380 кг
Монтажна площ10 м2
SP-Battery 2.4 kW
Слънчеви панели250 Wp poly, 12 бр
Мощност DC3 kWp
Инвертор Opti-SolarSP3000 Efecto
Акумула­тори RollsSer. 4000 18 kW·h
Брой цикли1 280, разряд 50%
Мощност AC2.4 kW
Пикова мощ­ност3 kVA
Тегло на ком­плекта755 кг
Монтажна площ20 м2
SP-Battery 4 kW
Слънчеви панели250 Wp poly, 12 бр
Мощност DC3 kWp
Инвертор Opti-SolarSP5000 Efecto
Акумула­тори RollsSer. 4000 18 kW·h
Брой цикли1 280, разряд 50%
Мощност AC4 kW
Пикова мощ­ност5 kVA
Тегло на ком­плекта1 145 кг
Монтажна площ20 м2

Проверка на дей­стви­телно упо­тре­бе­ната мощ­ност от дома­кин­ските елек­тро­уреди, е въз­можна с помо­щта на битов ват­метър. Това устрой­ство ще ви помо­гне да изчис­лите необ­хо­ди­мия капа­ци­тет на бате­ри­ите и броя на слън­че­вите панели за авто­номна елект­ро­цен­трала.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи