Хибридна фото­вол­та­ична цен­трала

Хибридна слън­чева елек­тро­стан­ция

Комплект SP-Hybrid — това е фото­вол­та­ична елект­ро­цен­трала за захран­ване на свър­зани към мре­жата обекти, с въз­мож­ност за авто­номна работа.

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи