Фотовол­та­ични системи

Мрежова слън­чева елек­тро­стан­ция

Комплект SP-Net — това е готова слън­чева елек­тро­стан­ция за допъл­ни­телно елек­тро­за­хран­ване на домове, свър­зани към мре­жата. Собствена елек­тро­стан­ция на покрива може зна­чи­телно да намали еже­ме­сеч­ните раз­ходи за елек­три­че­ство.

Центра­лен ком­по­нент на систе­мата е мре­жо­вият инвер­тор, който раз­пре­деля елек­тро­е­нер­ги­ята между слън­че­вите бате­рии и мре­жата по опре­де­лен алго­ритъм.

През свет­лата част на дено­но­щи­ето при­о­ри­тетно се използва без­плат­ната енер­гия от слън­че­вите панели, а ако това е недо­статъчно — необ­хо­ди­мата мощ­ност се добавя от мре­жата. Ако пане­лите про­из­веж­дат повече енер­гия, откол­кото кон­су­ми­рат бито­вите уреди, то изли­шъ­ците се насоч­ват към пуб­лич­ната мрежа и се отчи­тат от елек­тро­мер. Контро­ли­ра­нето на рабо­тата на елек­тро­стан­ци­ята е въз­можно чрез мобилно при­ло­же­ние.

Базови цени

DC мощ­ност, kWpAC мощ­ност, kWСтойност,
2.251.755 928
3.252.557 896
54.611 844
7.5721 168
111029 352

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Цените не вклю­ч­ват доставка от склад в София и монтаж. В ком­плекта SP-Net са вклю­чени слън­чеви панели, мрежов инвер­тор, мон­тажна кон­струк­ция за накло­нен покрив, свър­зващи конек­тори и кабели.

Характе­ри­стики на стан­ци­ята

SP-Net 2.25
Слънчеви панели250 Wp poly, 9 бр
Мощност DC2.25 kWp
Инвертор DiehlPlatinum 2100 S
Мощност AC1.75 kW
Тегло на ком­плекта290 кг
Монтажна площ15 м2
SP-Net 3.25
Слънчеви панели250 Wp poly, 13 бр
Мощност DC3.25 kWp
Инвертор DiehlPlatinum 3100 S
Мощност AC2.55 kW
Тегло на ком­плекта390 кг
Монтажна площ21 м2
SP-Net 5
Слънчеви панели250 Wp poly, 20 бр
Мощност DC5 kWp
Инвертор FroniusPrimo 4.6-1
Мощност AC4.6 kW
Тегло на ком­плекта560 кг
Монтажна площ32 м2
SP-Net 7.5
Слънчеви панели250 Wp poly, 30 бр
Мощност DC7.5 kWp
Инвертор FroniusSymo 7.0-3-M
Мощност AC7 kW
Тегло на ком­плекта830 кг
Монтажна площ48 м2
SP-Net 11
Слънчеви панели250 Wp poly, 44 бр
Мощност DC11 kWp
Инвертор FroniusSymo 10.0-3-M
Мощност AC10 kW
Тегло на ком­плекта1 200 кг
Монтажна площ71 м2

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи