Слънчеви батерии SUNSYSTEM Mono

Слънчеви панели SUNSYSTEM MonoМонокри­стални модули SUNSYSTEM про­из­ве­дени от висо­ко­ка­че­ствени мате­ри­али и устой­чиви на въз­дей­стви­ето на окол­ната среда.

Всеки фото­е­лек­три­че­ски панел на Сансистем е пре­ми­нал щателна про­верка на каче­ството за съо­т­вет­ствие с нор­мите на CE, IEC 61215, IEC 61730–1, IEC 61730–2 и UL 1703.

Тези слън­чеви бате­рии са под­хо­дящи както за елект­ро­цен­трали, така и за енер­го­снаб­дя­ване на частни домове, хотели, ресто­ранти и вся­ка­кви други обекти.

Пиковата мощ­ност варира в диа­па­зона от 10 до 195 Вт в зави­си­мост от раз­мера и коли­че­ството на клет­ките в един панел.

Срокът на екс­пло­ата­ция при запазване на 80% от декла­ри­ра­ната пикова мощ­ност — 25 години.

Гаранция на про­из­во­ди­теля — 10 години.

Примерни инста­ла­ции

Слънчеви бате­рии SUNSYSTEM Mono

Кратки харак­те­ри­стики

Пикова мощ­ност, WpНапреже­ние
(без товар / при мак­си­мално нато­вар­ване), V
Ефектив­ност
(клетки / панели), %
Количе­ство клеткиРазмери на панела, мм
1022.2 / 18.015.6 / 12.536 (4×9)350×295×25
9023.4 / 19.216.8 / 13.936 (4×9)1200×550×35
18544.9 / 36.217.3 / 14.572 (6×12)1580×808×40
19045.7 / 36.617.7 / 14.972 (6×12)1580×808×40
19545.8 / 37.118.1 / 15.372 (6×12)1580×808×40

Докумен­та­ция

Пълна харак­те­ри­стика на пане­лите SUNSYSTEM Mono 10 Wp

Пълна харак­те­ри­стика на пане­лите SUNSYSTEM Mono 90 Wp

Пълна харак­те­ри­стика на пане­лите SUNSYSTEM Mono 185/190/195 Wp

Сертифи­кат на пане­лите SUNSYSTEM Mono

Цени

Достав­ката на бате­ри­ите SUNSYSTEM на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Стойно­стта на пане­лите зависи от тях­ното коли­че­ство, скла­до­вите налич­но­сти на про­из­во­ди­теля и сро­ко­вете за доставка. Направете заявка, за да полу­чите инди­ви­дуална оферта.

 ← Споделете

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи