Соларни модули Sunsystem Mono

Слънчеви панели SUNSYSTEM Mono

Монокри­стални модули SUNSYSTEM про­из­ве­дени от висо­ко­ка­че­ствени мате­ри­али и устой­чиви на въз­дей­стви­ето на окол­ната среда.

Всеки фото­вол­та­и­чен панел на Сънсистем е пре­ми­нал щателна про­верка на каче­ството за съо­т­вет­ствие с нор­мите на CE, IEC 61215, IEC 61730–1, IEC 61730–2 и UL 1703.

Тези соларни модули са под­хо­дящи както за елект­ро­цен­трали, така и за енер­го­снаб­дя­ване на частни домове, хотели, ресто­ранти и вся­ка­кви други обекти.

Пиковата мощ­ност варира в диа­па­зона от 10 до 195 Вт в зави­си­мост от раз­мера и коли­че­ството на клет­ките в един панел.

Срокът на екс­пло­ата­ция при запазване на 80% от декла­ри­ра­ната пикова мощ­ност е 25 години.

Гаранция на про­из­во­ди­теля — 10 години.

Стойност

Модифи­ка­цияМощност, WpЦена
Mono 185 Wp185218
Mono 190 Wp190225
Mono 195 Wp195230

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Достав­ката на модули SUNSYSTEM на тери­то­ри­ята на България е без­платна.

Примерни инста­ла­ции

Слънчеви бате­рии SUNSYSTEM Mono

Докумен­та­ция

Sunsystem Mono 10 Wp

Sunsystem Mono 90 Wp

Sunsystem Mono 185/190/195 Wp

Сертификат Sunsystem

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи