Фотовол­та­ична с-ма за нагряване на вода ThermoSol

Системата ThermoSol е алтер­на­ти­вен начин за нагря­ване на вода за бита с помо­щта на слън­чева енер­гия. Обикно­вено за целта се използ­ват слън­чеви колек­тори и спе­ци­ални бой­лери с топло­об­мен­ници. Контро­лерът ТермоСол поз­во­лява нагре­ва­те­ле­ния еле­мент на обик­но­вен бойлер да бъде вклю­чен към фото­вол­та­ични модули.

Този метод има редица пре­дим­ства, опи­сани от нас в ста­ти­ята Фотоелек­три­че­ско награване на вода

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи