Соларни модули Trina Solar

Фотовол­та­ични модули Trina Solar

Trina Solar е един от воде­щите про­из­во­ди­тели на фото­вол­та­ични модули и соларни панели, заемащ около 10% от све­тов­ния пазар. Благода­ре­ние на пълния про­из­вод­ствен цикъл, от кри­ста­ло­об­ра­зу­ва­нето на сили­ций до сгло­бя­ва­нето на готова про­дук­ция, Трина Солар пред­лага достатъчно ниска стой­ност за ват при ста­билно високо каче­ство.

Модулите Trina се про­из­веж­дат от моно­кри­ста­лен и поли­кри­ста­лен сили­ций. Двата вари­анта могат да бъдат както в кла­си­че­ско изпъл­не­ние — с едно­странна све­то­чув­стви­тел­ност, така и в дву­странно изпъл­не­ние — за пре­об­ра­зу­ване на отра­зе­ното излъ­ч­ване.

Стойност

Модифи­ка­цияМощност, WpЦена
Honey TSM-PD05 poly270

290

Honey TSM-PD05 poly275300
Honey TSM-DC05A.05 mono275390
Honey Plus TSM-DD05A.08 mono305380

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Докумен­та­ция

Honey TSM-PD05 poly

Honey TSM-DC05A.05 mono

Honey Plus TSM-DD05A.08 mono

Ръководство за монтаж Trina

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи