Бойлер SUNSYSTEM ST

Бойлер SUNSYSTEM STБойлерите SUNSYSTEM ST са пред­на­зна­чени да нагря­ват и съхра­ня­ват вода, използ­вайки възоб­но­вя­еми източ­ници на енер­гия, като слън­чеви колек­тори или котли на био­го­риво.

С всички пре­дим­ства на бой­ле­рите от серия SN, този модел има важна функ­ция — вгра­дена слън­чева стан­ция, която има пълен кон­трол върху всички работни про­цеси на систе­мата. Такова реше­ние ви поз­во­лява да спе­стите време и пари за инста­ли­ра­нето на цялата система. Бойлерът е абсо­лютно оком­плек­то­ван за работа.

Обемът на бой­лера е: 200, 300, 400 и 500 литра.

Като резер­вен енер­гиен източ­ник е въз­можно да се мон­тира допъл­ни­телно елек­три­че­ски нагре­ва­тел и тер­мо­ре­гу­ла­таор, с мощ­ност 3, 4.5, 6 и 7.5 кВт.

Базови цени

Достав­ката на бой­ле­рите и буфе­рите SUNSYSTEM на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Обем, лВисочина, ммДиаметър, ммСтойност, лв с ДДС
2001 3405601 947
3001 4206602 385
4001 4707502 545
5001 7207502 768
Купи или питай

Устрой­ство на бой­лера

Устрой­ство на бой­лера SUNSYSTEM ST1. Кутия на слън­че­вата стан­ция
2. Слънчева стан­ция
3. Естети­че­ско ПВЦ покри­тие, цвят RAL 9006
4. Високо­е­фек­тивна топло­изо­ла­ция
5. Водосъдъ­р­жа­тел изра­бо­тен от сто­мана и стъ­к­ло­ке­ра­мично покри­тие, или неръж­да­ема сто­мана
6. Анодна защита (DIN 4753–6)
7. Горен топло­об­мен­ник
8. Долен топло­об­мен­ник
9. Стъкло­ке­ра­мично покри­тие (DIN 4753–3)

Устрой­ство на слън­че­вата стан­ция

Устрой­ство на слън­че­вата стан­ция на бой­лера SUNSYSTEM ST1. Кутия за управ­ле­ние
2. Топлоизо­ла­ци­о­нен корпус
3. Термометър на вхо­дя­щия щранг
4. Термометър на изхо­дя­щия щранг
5. Предпа­зи­те­лен клапан
6. Манометър
7. Соларна цир­ку­ла­ци­онна помпа
8. Разходо­мер

Техниче­ски пара­метри

Техниче­ски пара­метри на бойлера SUNSYSTEM ST

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи