Слънчеви ком­плекти VIESSMANN-ELDOM

Слънчеви ком­плекти VIESSMANN-ELDOM

Пълен ком­плект обо­рудване за про­из­вод­ство на гореща вода с използване на без­платна енер­гия от слън­цето. В ком­плекта са вклю­чени бой­лери ELDOM с обем от 120 до 500 литра и слън­чеви колек­тори VIESSMANN Vitosol FM със защита от пре­гря­ване, а също така и необ­хо­ди­мите допъл­ни­телни ком­по­ненти: при­съе­ди­ни­те­лен сет, дифе­рен­ци­а­лен тер­мо­стат, пом­пена група, раз­ши­ри­те­лен съд, авто­ма­ти­чен обезвъз­ду­ши­тел и топло­но­си­тел.

Закупу­вайки готов ком­плект, вие пестите време и пари в срав­не­ние с покупка на всеки еле­мент поот­делно.

Базови цени

КомплектОсновни ком­по­нентиСтойност
VIEL 120Бойлер 120 литра + 1 слън­чев колек­тор2 050 1 980
VIEL 150Бойлер 150 литра + 1 слън­чев колек­тор2 365 2 290
VIEL 200Бойлер 200 литра + 2 слън­чеви колек­тора3 320 3 190
VIEL 300Бойлер 300 литра + 3 слън­чеви колек­тора4 600 4 390
VIEL 500Бойлер 500 литра + 4 слън­чеви колек­тора6 000 5 690

Цените са в лева с ДДС 20%

Купи или питай

В стой­но­стта на ком­плекта не е вклю­чена: доставка, монтаж, тръби, тръбна топло­изо­ла­ция и мон­тажни стойки за мон­ти­ране на слън­че­вите колек­тори на покрива. Тези цени може да се изчис­лят само след оглед на обекта.

Комплект VIEL 120

Оптима­лен вари­ант за него­лям офис или семей­ство от 2-3 човека. Комплекта е сфор­ми­ран на осно­вата на слън­чев колек­тор VIESSMANN Vitosol FM и стенен вер­ти­ка­лен 120 литров бойлер ELDOM с един топло­об­мен­ник:

Слънчев колек­тор VIESSMANN Vitosol FM1 бр
Бойлер ELDOM (WV12046SL), 120 литра1 бр
Помпена група — еднотръбна1 бр
Присъе­ди­ни­те­лен сет VIESSMANN1 бр
Диферен­ци­а­лен тер­мо­стат STEL DT-2 eco1 бр
Разшири­те­лен съд ELBI DC, 8 литра1 бр
Автома­ти­чен обезвъз­ду­ши­тел SOLAR1 бр
Пропилен­гли­кол, 5-лит­рова туба1 бр
Купи или питай

Комплект VIEL 150

Този ком­плект е под­хо­дящ за семей­ство от 3-4 човека или малко кафене. Негов осно­вен ком­по­нент се явява слън­че­вия колек­тор VIESSMANN Vitosol FM и стоящ 150 литров бойлер ELDOM с един топло­об­мен­ник:

Слънчев колек­тор VIESSMANN Vitosol FM1 бр
Бойлер ELDOM (FV15062S), 150 литра1 бр
Помпена група — еднотръбна1 бр
Присъе­ди­ни­те­лен сет VIESSMANN1 бр
Диферен­ци­а­лен тер­мо­стат STEL DT-2 eco1 бр
Разшири­те­лен съд ELBI DC, 8 литра1 бр
Автома­ти­чен обезвъз­ду­ши­тел SOLAR1 бр
Пропилен­гли­кол, 5-лит­рова туба1 бр
Купи или питай

Комплект VIEL 200

Добър избор за 3-5 членни семей­ства или среден размер офис. Два слън­чеви колек­тора VIESSMANN нагря­ват вода в подов бойлер ELDOM с обем 200 литра. Бойлерът е снаб­ден с два пара­лелни топло­об­мен­ника, което поз­во­лява при липса на слънце да се използва отопли­те­лен котел за под­гря­ване на водата:

Слънчев колек­тор VIESSMANN Vitosol FM2 бр
Бойлер ELDOM (FV20067S21), 200 литра1 бр
Помпена група — еднотръбна1 бр
Присъе­ди­ни­те­лен сет VIESSMANN1 бр
Свързващи тръби VIESSMANN2 бр
Диферен­ци­а­лен тер­мо­стат STEL DT-2 eco1 бр
Разшири­те­лен съд ELBI DC, 18 литра1 бр
Автома­ти­чен обезвъз­ду­ши­тел SOLAR1 бр
Пропилен­гли­кол, 5-лит­рова туба1 бр
Купи или питай

Комплект VIEL 300

Такъв ком­плект може да се постави в жилище с 4-6 човека. В него са вклю­чени три слън­чеви колек­тора VIESSMANN Vitosol FM и 300 литров бойлер ELDOM с два пара­лелни топло­об­мен­ника:

Слънчев колек­тор VIESSMANN Vitosol FM3 бр
Бойлер ELDOM (FV30067S21), 300 литра1 бр
Помпена група — еднотръбна1 бр
Присъе­ди­ни­те­лен сет VIESSMANN1 бр
Свързващи тръби VIESSMANN4 бр
Диферен­ци­а­лен тер­мо­стат STEL DT-2 eco1 бр
Разшири­те­лен съд ELBI DC, 18 литра1 бр
Автома­ти­чен обезвъз­ду­ши­тел SOLAR1 бр
Пропилен­гли­кол, 5-лит­рова туба1 бр
Купи или питай

Комплект VIEL 500

Идеален вари­ант за голямо жилище или ресто­рант. Основен еле­мент на систе­мата — четири слън­чеви колек­тора VIESSMANN Vitosol FM и 500-литров бойлер ELDOM с два пара­лелни топл­об­мен­ника:

Слънчев колек­тор VIESSMANN Vitosol FM4 бр
Бойлер ELDOM (FV50085S21), 500 литра1 бр
Помпена група — еднотръбна1 бр
Присъе­ди­ни­те­лен сет VIESSMANN1 бр
Свързващи тръби VIESSMANN6 бр
Диферен­ци­а­лен тер­мо­стат STEL DT-2 eco1 бр
Разшири­те­лен съд ELBI DC, 24 литра1 бр
Автома­ти­чен обезвъз­ду­ши­тел SOLAR1 бр
Пропилен­гли­кол, 5-лит­рова туба2 бр
Купи или питай

По ваше жела­ние еле­мен­тите във всеки ком­плект могат да бъдат заме­нени с други модели или ана­лози от други про­из­во­ди­тели, със съо­т­вет­ното пре­из­чис­ля­ване на стой­но­стта. Например, вместо плосък слън­чев колек­тор Vitosol FM може да се използва по-ефек­тив­ния в сту­де­ната част на годи­ната ваку­у­мен колек­тор Vitosol TM, а вместо бой­лери ELDOM — бойлери TESY.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи