Стойки за слънчеви панели

Стойки за слън­чеви колек­тори

За мон­ти­ра­нето на слън­чеви колек­тори и фото­е­лек­три­че­ски модули са необ­хо­дими спе­ци­ални кре­пежни еле­менти. Тяхната кон­струк­ция зависи от типа слън­чеви панели и мястото за монтаж. Стойките за плоски и накло­нени покриви зна­чи­телно се раз­ли­ча­ват, също така може да потряб­ват допъл­ни­телни аксе­со­ари в зави­си­мост от мате­ри­ала на покри­ти­ето на покрива.

Цени на стойки

Вид покривСтойност, лв с ДДС
еди­ничнидвойни
Равен покрив179246
Наклонен покрив141187
Бърз кредитКупи или питай

Монтаж на стойки за слън­чеви колек­тори

Важно изис­кване е надежд­ното закреп­ване, тъй като слън­че­вите панели имат голяма площ и имат ефекта на платно при силен вятър. За обез­пе­ча­ване на без­опас­ност е необ­хо­димо да се използ­ват каче­ствени стойки и строго да се спаз­ват инструк­ци­ите за монтаж.

Сглобя­ване на закреп­ване за слън­чеви колек­тори

Монтираме стойки за слън­чеви колек­тори

Незави­симо от вида монтаж, много е важно да се оси­гури опти­мална ори­ен­та­ция и ъгъл на наклона на слън­че­вите панели като се отчи­тат усло­ви­ята за монтаж и изис­ква­ни­ята към систе­мата.

Слънчеви колектори за плосък покрив на хотел

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи