Термоси­фонна система SUNSYSTEM TSSM

Термоси­фонна система TSSMТермоси­фон­ните системи SUNSYSTEM TSSM са моди­фи­ка­ция на модела SUNSYSTEM TSS, опти­ми­зи­ран за по-ком­пактна инста­ла­ция. Благода­ре­ние на това, че всички тръбни връзки са раз­по­ло­жени зад слън­че­вия колек­тор, е въз­можно мон­ти­ра­нето на няколко такива системи в редица на мини­мално раз­сто­я­ние. Лесната инста­ла­ция и уни­кал­ната ком­пакт­ност на устрой­ството иде­ално под­хожда за сезонно ползване в по-топлите месеци на годи­ната — за летни къщи, хотели или стро­и­телни пло­щадки.

Като енер­гийно неза­ви­сим източ­ник за под­гря­ване на вода със слън­чева енер­гия, систе­мата TSSM има висока рен­та­бил­ност и не се нуждае от спе­ци­ално цир­ку­ла­ци­онно обо­рудване — пре­но­сът на топ­лина въз­ни­ква пасивно чрез есте­ствена кон­век­ция на топло­но­се­щия флуид. Специа­лен топло­но­си­тел цир­ку­лира между слън­чев колек­тор и цилин­дри­чен топло­об­мен­ник с помо­щта на тръ­бо­про­вод­ната система. След като се загрее в колек­тора се издига до бой­лера, където отдава топ­ли­ната си на водата и се връща в колек­тора. Така про­це­сът на кон­век­ция се повтаря непрекъ­с­нато.

Системата при­те­жава сер­ти­фи­кат EN 12976:2006–04 Solar Keymark (за моде­лите с панел-колек­тори тип PK SL CL).

Базови цени

Достав­ката на тер­мо­си­фон­ните системи SUNSYSTEM на тери­то­ри­ята на България се извър­шва без­платно.

Обем, лКолекторСтойност, лв с ДДС
Равен покривНаклонен покрив
1201 х PK SL CL-2.15 м21 4551 353
1501 х PK SL CL-2.15 м21 5351 433
1501 х PK SL CL-2.70 м21 6751 573
2001 х PK SL CL-2.70 м21 8281 726
2002 х PK SL CL-2.15 м22 3172 205
3002 х PK SL CL-2.15 м22 6732 561
Купи или питай

Устрой­ство на систе­мата

Устрой­ство на система TSSM

1. Бойлер TSB
2. Декора­тивна обшивка
3. Разшири­те­лен съд
4. Високо­е­фек­тивна изо­ла­ция
5. Водна риза
6. Водосъдъ­р­жа­тел от нис­ко­въг­ле­родна сто­мана
7. Аноден про­тек­тор
8. Електри­че­ски нагре­ва­тел
9. Гофрирана тръба
10. Монтажна кон­струк­ция
11. Слънчев панел-колек­тор
12. Топлоно­си­тел
13. Предпа­зен клапан 1.5 bar

Монтажна кон­струк­ция

Монтажна кон­струк­ция за система TSSM

Техниче­ски пара­метри

Техниче­ски пара­метри TSSM

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи