Слънчеви колектори VIESSMANN Vitosol FM

Слънчеви колек­тори VIESSMANN Vitosol FM

Плоските слън­чеви колек­тори Vitosol серия FM, усъвър­шен­ствани в продъ­л­же­ние на много години, са спе­че­лили репу­та­ци­ята на надеждни устрой­ства с висок КПД. Те се използ­ват за загря­ване на битова вода, под­гря­ване на басейни и в нис­ко­тем­пе­ра­турни системи за отоп­ле­ние.

На медния абсор­бер на колек­то­рите Viessmann е нане­сено спе­ци­ално хелио­ти­та­ни­ево покри­тие, което ефек­тивно пре­об­ра­зува слън­че­вото излъ­ч­ване в топ­линна енер­гия. Колекто­рите са затво­рени в здрава алу­ми­ни­ева рамка без коси сре­зове, обез­пе­ча­ваща дъл­го­трай­ност и без­опас­ност на кон­струк­ци­ята.

Корпусът има топло­изо­ла­ция и е затво­рен от лице­вата страна с хелио­стъкло с без­шевни уплът­не­ния, което свежда топ­лин­ните загуби на колек­тора до мини­мум.

Серия FM заме­ства моди­фи­ка­ци­ята с индекс F и се отли­чава с това, че има патен­то­вана система за защита срещу пре­гря­ване ThermProtect. При нагря­ване на абсор­бера над +75 °C него­вата кри­стална струк­тура се про­меня по такъв начин, че се нама­лява поглъ­ща­нето на слън­чева енер­гия. При охла­ждане се извър­шва обрат­ния процес и кое­фи­ци­ента на поглъ­щане отново се пови­шава до мак­си­мум.

Плоските колек­тори Висман имат няколко моди­фи­ка­ции. Най-раз­про­стра­нени са — 100-FM и 200-FM. Модифи­ка­ци­ята 200-FM се отли­чава с подоб­рена топло­изо­ла­ция, което пови­шава КПД на устрой­ството през зимата.

Базови цени

Модифи­ка­цияАбсорбена повърх­ност, м2Стойност
Vitosol 100-FM2.30833
Vitosol 200-FM2.301033

Цените са в лева с ДДС 20%

Бърз кредитКупи или питай

Устрой­ство на колек­тора

Слънчев колек­тор VIESSMANN Vitosol FУстрой­ство на плосък слън­чев колек­тор Viessmann

Примери за инста­ла­ции

Монтаж на слън­чеви колек­тори Viessmann Vitosol FM на покрива на хотел

Инстали­ране на слън­чев колек­тор VIESSMANN Vitosol FM на покрива на къща

Монтаж на слън­чев колек­тор VIESSMANN Vitosol FM

Пример за монтаж на плоски слън­чеви колек­тори Виссманн

Инстала­ция на слън­чеви колек­тори плосък тип Viessmann на покрив на къщаМонтаж на слън­чеви колек­тори Viessmann Vitosol серия F

Пример за монтаж на плоски слън­чеви колек­тори Виссманн

Филм за нашата работа

В това кратко видео е пока­зана нашата работа по мон­тажа на слън­чеви колек­тори Viessmann Vitosol FM на покрива на хотел White Rock Castle:

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи