Слънчеви колектори VIESSMANN Vitosol T

Слънчев колек­тор VIESSMANN Vitosol TВакуум­ните слън­чеви колек­тори Vitosol серия T са много под­хо­дящи за снаб­дя­ване с гореща вода, нис­ко­тем­пе­ра­турно отоп­ле­ние и под­гря­ване на вода в басейни. Те са осо­бено ефек­тивни при ниски тем­пе­ра­тури на окол­ната среда и при монтаж на фаса­дите на зда­ни­ята.

За раз­лика от плос­ките колек­тори, които изис­кват пра­вилна ори­ен­та­ция на целия корпус спрямо слън­цето, ваку­ум­ните колек­тори Висман поз­во­ля­ват регу­ли­ране на абсор­бера за всяка тръба поот­делно.

Медните абсор­бери на колек­то­рите Viessmann имат хелио­ти­та­ни­ево покри­тие, което обез­пе­чава ефек­тивно пре­да­ване на слън­че­вата топ­лина на топло­но­си­теля вътре във всяка тръба. По този начин, колек­то­рите рабо­тят на прин­ципа Heatpipe, с кос­вено пре­да­ване на топ­лина от топло­но­си­теля в тръ­бите към основ­ния топло­но­си­тел. Липсата на дирек­тен кон­такт между топло­но­си­те­лите (сух кон­такт) поз­во­лява под­мя­ната на повре­де­ните тръби на колек­тора бързо и без изклю­ч­ване на систе­мата.

Съществу­ват няколко моди­фи­ка­ции на ваку­ум­ните колек­тори Viessmann, всяка от които е иде­ално под­хо­дяща за опре­де­лени усло­вия. При това, всички те се мон­ти­рат лесно бла­го­да­ре­ние на спе­ци­ал­ната мон­тажна система.

Базови цени

Модифи­ка­цияАбсорбена повърх­ност, м2Стойност, лв с ДДС
Vitosol 200-T SP2A1.26 (10 тръби)2 190
Vitosol 200-T SP2A1.51 (12 тръби)2 630
Vitosol 200-T SP2A3.03 (24 тръби)5 070
Vitosol 200-T SPE1.63 (9 тръби)2 670
Vitosol 200-T SPE3.26 (18 тръби)5 170
Vitosol 300-T SP3B1.51 (12 тръби)2 970
Vitosol 300-T SP3B3.03 (24 тръби)5 750
Бърз кредитКупи или питай

Viessmann Vitosol 200-T

Особено­стта на колек­тор Viessmann Vitosol 200-T е това, че той не е взис­ка­те­лен към мини­мал­ния ъгъл на наклона при инста­ла­ция. Възможен е монтаж под вся­ка­къв ъгъл както с вер­ти­кално, така и с хори­зон­тално раз­по­ло­жени тръби.

Моделът Vitosol 200-T бива раз­лични типове:

Тип SP2A е обо­рудван с патен­то­ван двутръ­бен топло­об­мен­ник от неръж­да­ема сто­мана. Вакуум­ните тръби имат диа­метър 70 мм и се регу­ли­рат в диа­па­зона от ±25° около оста си за по-добро пози­ци­о­ни­ране на абсор­бера спрямо слън­цето. Разрабо­тен е спе­ци­а­лен модул с площ 1.26 м2 с нама­лена висо­чина за мон­ти­ране на бал­кони.

Устрой­ство на слън­чев колек­тор Viessmann Vitosol 200-T тип SP2A

Тип SPE е обо­рудван с блок топло­об­мен­ник и има по-голям диа­метър тръби — 102 мм, бла­го­да­ре­ние на което регу­ли­ров­ката на тръ­бите е въз­можна в диа­па­зона ±45° около оста им.

Устрой­ство на слън­чев колек­тор Viessmann Vitosol 200-T тип SPE

Viessmann Vitosol 300-T

Колектор Viessmann Vitosol 300-T (тип SP3B) има пови­шена ефек­тив­ност бла­го­да­ре­ние на дву­стран­ното анти­ре­флексно покри­тие на тръ­бите и меден двутръ­бен топло­об­мен­ник. Възможен е монтаж само с вер­ти­кално раз­по­ло­же­ние на ваку­ум­ните тръби под ъгъл не по-малък от 25° към хори­зонта. Регули­ране на тръ­бите около соб­стве­ната им ос е въз­можно в диа­па­зона ±25°.

Устрой­ство на слън­чев колек­тор Viessmann Vitosol 300-T тип SP3B

Особеност на модела е систе­мата за защита от пре­гря­ване, което поз­во­лява използва­нето му в обекти с нерав­но­мерно потреб­ле­ние на гореща вода, напри­мер — в учебни заве­де­ния.

Примери за инста­ла­ции

Пример за инста­ли­ране на слън­чеви колек­тори VIESSMANN Vitosol T

Пример за монтаж на ваку­умни слън­чеви колек­тори Виссманн

Инстали­ране на ваку­умни колек­тори на накло­нен покривИнстали­ране на ваку­умни колек­тори на фасада на здание

Хоризон­та­лен монтаж на ваку­умни колектори Viessmann на покрив

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи