Tермо­си­фонни хелио­си­стеми

Термоси­фон­ные системы

Термоси­фон­ните системи са бюд­жетна ком­би­на­ция от слън­чев колек­тор и обемен водо­на­гре­ва­тел. Тези две устрой­ства са ком­би­ни­рани в една ком­пактна кон­струк­ция, която оси­гу­рява достатъчно висока ефек­тив­ност при мини­мални раз­ходи. Термоси­фон­ните системи са много под­хо­дящи за летни вили, хотели, кафе­нета и стро­и­телни обекти. Подробно →

Нашите пред­ло­же­ния

 

Подробно за тер­мо­си­фонни системи

Основен еле­мент от систе­мата е слън­чев колек­тор, който оси­гу­рява поглъ­ща­нето на слън­че­вата енер­гия и нагря­ва­нето на топло­но­си­теля. Нагретият топло­но­си­тел по есте­ствен начин се издига нагоре до водо­на­гре­ва­теля, където отдава топ­ли­ната си на водата и се връща обратно в колек­тора. Този процес се повтаря непрекъ­с­нато.

Такава есте­ствена кон­век­ция се случва всяка секунда около нас: Слънцето нагрява повърх­но­стта на Земята, море­тата и оке­а­ните, обра­зу­вайки вет­рове и тече­ния. Получава се кръ­го­врат на водата в при­ро­дата.

Термоси­фон­ные системы

Термоси­фон­ните системи са мини­а­тюрни модели на при­родна енер­гийна система, която е спо­собна да функ­ци­о­нира авто­номно много години. Те не се нуж­даят от спе­ци­ално цир­ку­ла­ци­онно обо­рудване, което заедно с опро­сте­ното устрой­ство и лесния монтаж, оси­гу­ря­ват прак­тич­ност и висока рен­та­бил­ност.

Благода­ре­ние на своята ком­пакт­ност, тер­мо­си­фон­ните системи могат изцяло да се мон­ти­рат на покрива, като отде­лен модул или няколко модула. За допъл­ни­телно нагря­ване на водата, когато няма достатъчно слън­чева енер­гия, бой­лерът може да е обо­рудван с вгра­ден елек­три­че­ски нагре­вател.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи