Електричество за овце

През месец декем­ври 2019 година към нас се обър­наха фер­мери от село Златна нива, област Шумен. Съвремен­ното селско сто­пан­ство е невъз­можно ...

Наредба № 6 за присъединяване към мрежа

 ...

Закон за устройство на територията

«Законът за устрой­ство на тери­то­ри­ята» (ЗУТ) регу­лира обще­стве­ните отно­ше­ния, свър­зани с про­стран­ствено пла­ни­ране, инве­сти­ционно ...

Слънчева централа във Варна #2

През август 2019 година изгра­ди­хме вто­рата хибридна соларна цен­трала във Варна. Целта на кли­ента — да се нама­лят смет­ките за елек­три­чество ...

Слънчева централа в планината

Къща в пла­ни­ната — меч­тата на много хора. Приятно е да се живее далеч от циви­ли­за­ци­ята, насла­жда­вайки се на звуците ...

Слънчева централа във Варна #1

През април 2019 година младо семей­ство от Варна ни поръча да изгра­дим хибридна слън­чева елект­ро­цен­трала за своя нов дом. Ние напра­вихме ...

Слънчева централа в град Омуртаг

През май 2019 година ние мон­ти­рахме слън­чева елект­ро­цен­трала за малка къща. Целта на кли­ента — да намали смет­ките за елек­тро­е­нергия ...

Търсим монтажници

Търсим мон­тажници

Компания NENCOM набира спе­ци­а­ли­сти за монтаж на слън­чеви колек­тори, отопли­телни инста­ла­ции, котли, камини, тер­мо­помпи и фото­вол­та­ични системи.

Изисква­ния

• тех­ни­че­ско обра­зо­ва­ние
• опит в изграж­да­нето на кли­ма­тични и отопли­телни системи
• опит в зава­ря­ване на медни тръби
• сер­ти­фи­кат за работа с фреони
• позна­ния по елек­тро­тех­ника
• умения за работа с тех­ни­ческа доку­мен­та­ция
• шофьор­ска книжка кате­го­рия «В»

Предим­ства

• опит в изграж­да­нето на фото­вол­та­ични системи
• трета ква­ли­фи­ка­ци­онна група за работа до 1000 V
• англий­ски език
• руски език
• ком­пютърна гра­мот­ност

Лични каче­ства

• здра­во­сло­вен пер­фек­ци­о­низъм
• любезно общу­ване с кли­енти
• отго­вор­ност и орга­ни­зи­ра­ност

Ние пред­ла­гаме

• посто­я­нен трудов дого­вор
• моти­ви­ращо запла­щане
• работа в пер­спек­ти­вен екип
• фир­мено обу­че­ние

Ако имате жела­ние за работа, изпра­тете ни авто­био­гра­фия задъ­л­жи­телно с акту­ална снимка и доку­мент за тру­до­вия стаж. Ще се свър­жем с пред­ва­ри­телно одоб­ре­ните кан­ди­дати за среща и допъл­ни­телни уточ­не­ния.

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Снимки на нашата работа

Сглобя­ваме стойки за слън­чеви колек­тори

Свързване и пуск на пеле­тен котел

Топлоизо­ла­ция на слън­че­вите колек­тори

Медни тръби за пелетна камина

Видео на нашата работа

Вижте също:

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2020 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, булевард Мария Луиза, 20
+359 8 999 68 574
+359 8 999 48 300
+359 877 01 49 01
За нашата компания
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
Потребителски кредит
site by