Междуна­роден Ден на Земята

Денят на Земята, който се праз­нува два пъти в годи­ната — 20 март (про­лет­ното рав­но­ден­ствие) и 22 април, трудно може да се нарече праз­ник. По-скоро, това е меро­при­я­тие, което има за цел да накара хората да обър­нат вни­ма­ние на еко­ло­гич­ните про­блеми на нашата пла­нета.

Флаг на Земята

За първи път Денят на Земята се е състоял през 1970 година в САЩ и е полу­чил зна­чи­телно вни­ма­ние сред хората с активна жиз­нена пози­ция. Ежегод­ните акции стават масови, като напри­мер демон­стра­ция, в която вземат уча­стие около два­де­сет мили­она човека. В денят на земята се при­е­мат нови закони и актове, насо­чени към съхра­не­ние на при­ро­дата.

Съществува и флаг на Земята. Той не може да се нарече офи­ци­а­лен, тъй като на нашата пла­нета за сега на съще­ствува общо пра­ви­тел­ство и единна дър­жава. На флага е изоб­ра­зена Земята на наси­тен тъм­но­син фон. За основа дизай­не­рите използ­ват зна­ме­ни­тата снимка, която е напра­вена на 7 декем­ври 1972 година от аст­ро­нав­тите на «Аполо-17». Именно така изглежда нашата пла­нета от раз­сто­я­ние 29 000 км. Фотогра­фи­ята се казва — «The Blue Marble», което в превод от англий­ски озна­чава «син мрамор».

Символ на Деня на Земята

Освен това, има и друг символ на Деня на Земята — това е гръц­ката буква тета (Θ), тя е зелена на бял фон.

Денят на Земята се праз­нува по раз­лични начини. Но една тра­ди­ция — бие­нето на Камбаната на Мира — се съблю­дава повсе­местно. Звънът на кам­ба­ната при­зо­вава жите­лите на пла­не­тата да се обе­ди­нят и заедно да започ­нат да се грижат за здра­вето и кра­со­тата на пла­не­тата.

Камбана на мира

Първият звън на Камбана на Мира е про­зву­чал в щаб-квар­ти­рата на ООН в Ню Йорк. Интересно е това, че кам­ба­ната е била отлята от монети, които са събрани от деца от цялата пла­нета в името на мира на Земята. За това напомня надпис на кам­ба­ната — «Да живее све­тов­ния мир по целия свят».

Подобна кам­бана е поста­вена през 1996 г. във Виена, а по-късно и в други гра­дове на Германия, Япония, Канада, Бразилия и други дър­жави.

Всеки човек сам решава дали да праз­нува Денят на Земята и дали да участва в орга­ни­зи­ра­ните акции. Има много начини да се отпраз­нува Денят на Земята — да поса­диш дърво, да въве­деш порядък на двора си, да събе­реш поне една торба боклук в парка, да вдиг­неш кутия от цигари хвър­лена до кош­чето за боклук, да про­че­теш на децата разказ за кра­со­тата на нашата пла­нета. За всяко, даже и най-малко дей­ствие за бла­гото на при­ро­дата, Земята напълно се отбла­го­да­рява на хората.

Ден на Земята

Има и по-ефек­ти­вен начин да се грижим за нашата пла­нета 365 дни в годи­ната, а не само в Деня на Земята. Вместо фор­мални акции и гръмки слова може мъл­ча­ливо да използ­ваме възоб­но­вя­еми енер­гийни източ­ници.

Ако вместо нефт, газ и въг­лища използ­вате енер­ги­ята на слън­цето, вятъра и био­го­ри­вата — вие зна­чи­телно нама­ля­вате замър­ся­ва­нето на окол­ната среда, нама­ля­вате вашите раз­ходи, а също така и зави­си­мо­стта си от кор­по­ра­ци­ите и моно­полите.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи