Пакети-убийци

Найлоно­вата торба — вер­ният при­я­тел в дома­кин­ството. Тя може да съхра­нява про­дук­тите чисти, нещата — под­ре­дени, в нея е удобно да се носят покупки, да се опа­кова боклук, да се крият дрехи от молци. Найлоно­вата торба е мно­го­функ­цио­нална, удобна и прак­тична. Тя носи полза. Веднъж. А вре­дата от нея — за сто години! Само раз­ла­га­нето на поли­е­ти­ле­но­вото изде­лие отнема от 300 до 1000 години.

Дети и мусор

Ето няколко факта за тор­бич­ките. Ежегодно в света се про­из­веж­дат около 4 три­ли­она поли­е­ти­ле­нови торби, една четвърт от които се изхвър­лят. Около 6.5 мили­она тона боклук всяка година попада във водите на оке­а­ните. В Тихия океан има цял остров, който по площ е 77 пъти по голям от тери­то­ри­ята на България, напълно състоящ се от пласт­ма­сови отпадъци.

Костенурка яде пласт­ма­сов пакетПовече от милион птици и животни всяка година тра­гично заги­ват, запли­тайки се в най­ло­нови торби или поглъ­щайки отровни отпадъци. Учените и еко­ло­зите бият тре­вога, и при­зо­ва­ват да се съкрати използва­нето на най­ло­нови тор­бички, или напълно да се отка­жем от тях, като ги заме­ним с торби за мно­го­кратна упо­треба.

Забраната за про­из­вод­ство на най­ло­нови торби, и тях­ното използване и про­дажба дей­ства вече в 40 страни в света. Някои дър­жави внед­ря­ват свои про­грами за борба с най­ло­но­вите торби. Например, в Испания в рам­ките на еко­ло­гична акция, без­платно раз­да­ват торби от нату­рални мате­ри­али. Във Велико­бри­та­ния, от 2008 година, най­ло­но­вите торби в мага­зи­ните са заме­нени с книжни. В Ирландия и Естония цената на най­ло­но­вата торба е много по-висока от цената на книж­ната, така че покуп­ката на най­ло­нова торба е ико­но­ми­че­ски неиз­годно.

Мусор в воде

А сега факти от живота на обик­но­вено семей­ство. Трима човека за една година използ­ват около 5 хиляди тор­бички, по-голяма част от които изхвър­лят. Получава се, че за един нор­ма­лен семеен живот, за боклук се използ­ват повече от 250 000 торби. А колко са семей­ствата в селата, гра­до­вете, дър­жа­вите, в света? Ако навреме не спрем, то много скоро на нашата Планета ще има поли­е­ти­ле­нова ката­строфа.

Эко сумкаБорците за чистота на при­ро­дата пред­ла­гат алтер­на­тива — еко­ло­гично чиста чанта. Тя може да бъде напра­вена от хартия, памук и други мате­ри­али, които бързо се раз­ла­гат и не замър­ся­ват окол­ната среда. Една такава чанта може да замени около 1000 тор­бички. Припомнете си нашите леген­дарни пазар­ски чанти — леки, удобни, събиращи се във всеки джоб.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи