Провери тарифи и сметка за ток

В България рабо­тят три достав­чика на елек­тро­е­нер­гия както е пока­зано на кар­тата:

Карта на енер­ге­ти­че­с­ките ком­па­нии в България

На тази стра­ница вие можете да про­ве­рите дей­ства­щите тарифи за елек­тро­е­нер­гия в България и вашата сметка за елек­три­че­ство.

ENERGO-PRO

Логотип на енер­ге­ти­че­с­ката ком­па­ния Energo-ProКомпания Енерго-Про е осно­вана в Чехия през 1994 година и е спе­ци­а­ли­зи­рана в хид­ро­е­нер­ге­ти­ката. В момента хол­дин­гът владее хид­ро­елект­ро­цен­трали в Чехия, България, Турция, Грузия и Армения. През 2012 година Energo-Pro при­до­бива енер­го­раз­пре­де­ли­тел­ния бизнес на нем­ската ком­па­ния E.ON в Северо­източна България, и отто­гава е достав­чик на елек­тро­е­нер­гия в след­ните реги­они: Варна, Добрич, Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра, Търговище и Шумен.

Проверка на сметкаПлащанеДействащи цениКъм сайта

EVN

Логотип на енер­ге­ти­че­с­ката ком­па­ния EVNКомпания ЕВН е осно­вана в Австрия през 1922 година и е една от най-голе­мите енер­гийни ком­па­нии в Европа. Днес хол­дин­гът опе­рира в 14 страни, спе­ци­а­ли­зи­ран е в про­из­вод­ство и транс­пор­ти­ране на елек­тро­е­нер­гия и при­ро­ден газ, както и в управ­ле­ние на отпадъци и пре­чистване на вода. През 2005 година е открито пред­ста­ви­тел­ство на EVN Group в Югоизточна България, което е достав­чик на елек­тро­е­нер­гия в след­ните реги­они: Бургас, Несебър, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. За про­верка на сметка трябва реги­стра­ция.

Проверка на сметкаПлащанеДействащи цениКъм сайта

CEZ

Логотип на енер­ге­ти­че­с­ката ком­па­ния CEZ GROUPКомпания ЧЕЗ е осно­вана в Чехия през 1992 година и е спе­ци­а­ли­зи­рана в про­из­вод­ството и достав­ката на елек­три­ческа и топ­линна енер­гия, а също и добив на въг­лища. Притежава ядрени, въг­лищни, слън­чеви, вятърни и вод­но­е­лек­три­че­ски цен­трали в раз­лични страни на Европа. През 2004 година CEZ GROUP открива пред­ста­ви­тел­ство в Западна България, и е достав­чик на елек­тро­е­нер­гия в след­ните реги­они: София, Благоев­град, Перник, Кюстен­дил, Видин, Враца, Ловеч, Плевен и Монтана. За про­верка на сметка трябва реги­стра­ция.

Проверка на сметкаПлащанеДействащи цениКъм сайта

Почти поло­ви­ната от цялата елек­тро­е­нер­гия в България се про­из­вежда от въг­лищни елект­ро­цен­трали, което оказва нега­тивно вли­я­ние на окол­ната среда и нашето здраве. Делът на възоб­но­вя­е­мите енер­гийни източници е по-малко от 10%.

Вижте също:

 
?

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете тази форма, ние ще отговорим незабавно:

+359 899 968 574nencom-bg1@nencom.com

Изпрати
©
Site by Plunix
← NENCOM в социалните мрежи